OCR Output

13
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling.

Pension tycker både Louise och jag Du har rätt uti att Wår lilla

Fredrica ej Straxt bör komma uti —- men till Göran tror jag ej

det nu ej eller Straxt är värt nämna detta är Dock, mellan oss ¬
Du vet hvad värde jag sätter på Honom, äfven Hon är en rätt söt
och hyglig Gumma - men först Äro De bra ny botade och ännu har
ganska litet - och sen anser wi dem för ganska goda Hushallare ¬
ty de vill ej börja med att sätta skulder. - som par exempel

de har ingen Mjölk hela vintern- och näns ej taga mera än 1

stop om dagen - och däraf skall Carolina hafva Ölost om nätterna
som ger Flickan Di - och Barnet välling

Och sedan gröt mjölk däraf för 5 personer - och Sophie far,
tycker vi, slafva bra nog Hos dem - Hon gör det gerna - men jag
vet ej huru Göran kan taga mot det - de har ej mera än En Piga ¬
och Carolina är mäst sysselsatt med Barnet - men vill Du skall
jag vist fråga dem? - emedlertid äro äfven våra tillgångar smärre
än Deras ty Louise Skötsell och apotek drar mycket öfver med

det Folk vi néddgas hafva 3, a 400#%fom aret mera än tillgångarna
~ Du Kan bast Sjelf bedömma Det - då jag säger Dig att wi i år
har tjenat bröd födan af Både Enåkersby (som ger sista grödan

där nu, i mars träder Bonden till som har köpt det.) och Hanöberg
och 1000(Å£ B:co att taga ränta af - till alla utgifter Carin 50
Ag - utom marknads Gåfva och Julklapp - Apoteket mellan 60 och
70 y ar Debetsedel mellan 40 a 50 - utom alt annat med en 6

a 700 Hundra AZ skuld. - Men hädan efter har wi Hanöberg och
mellan 6 a 7000 AF att dra ranta af. - vore Hon frisk vore ingen
Nöd - men Sjuk, drar mycket - men ej vill jag lägga detta på
Hjertat Han som delat våra öden ser väl till att det blir bra ¬
det vet ju ingen Huru länge vi lefver. - då man bjuder till Och
gör så godt man kan. - Kaffe - Socker Etc drar och - Dagsvärken

etc som nu ej kom up men som en sa fd6rstandig man som Du kan

bedoma

Alla dessa bekymmer behdfde ej var Hulda hafva Du bar dem ensamen
på Dina Starkare skuldror. - Hon kände aldrig Huru tungt det var
att skaffa då det skall vara - ta det hvar man vill! - - - men
jag kommer aldeles i från ämnet och Hvad jag skulle saga - jag
har nu åter tröttat dit tålamod - förlåt mig det bästa Broder. ¬
Men nu ville jag å både Louises och egna vägar till bjuda Dig,

om Du anser oss värda att emotaga Din älskade Dotter på så lång

tid, som Du Sjelf sedan fann för godt. Du ser Älskade Broder ¬

att så gerna wi ville det - af Själ och Hjertat kunna wi ej öka