OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling.

Herr
Pastor A: Linder

Umea.

Dyre lidande Wan!

Ju mera det klarnar för min blick, att Hon - War Stalthet och
Fröjd! är borta ju djupare drar jag efter andan - dess Hetare
bränner smärtan i Hufvud och Hjerta! - alt sedan den olyckliga
dagen ar Din wan fridlös - om jag med mit svaga hufvud - för
en stund glömmer wår Smärtas ordsak - så börjar det brina kring
Hjertat - jag blir så djupt Vemodig - och vet ej hvar öfver ¬
jag sansar mig åter ~ och det svindlar fOr min Hjerna - och si
- det klarnar åter för min Blick - tårar Öfver sköjler åter de
bleknade Kinderna - och jag känner åter Wår Oärsätteliga för¬
lust! - Har sitter jag nu - och blott längtar efter föreningens
sarliga timmar - - - till dess, kan ej mera någon sann Glädje
fylla detta bristande Hjerta! Nu

Nu kan ingenting äga värde mera än få tala till Dig - Om Wår
Själs höga skatt! — Du Och Dina Alsklingar - Ni känner med mig
förlusten ni —- endast från Eder längtar jag efter bref Hörde
Hon ej en Hälsning - muntlig - eller skriftlig för sin lidande
Wan? - Hennes sköna Själ skulle nödvändigt veta Hvad jag skulle
kunna! - Har ligger nu ~ den Dyrbara 37-åriga Brefvaxlingen ¬
framför mig - Hvar rad Har godt fran en Engels-penna - ja Da Ni
far Lagga mit Stoft (hvarf6re kan det ej komma vid Hennes sida)
i mullen - då skall Dessa Wänskapens offer bli Din Egendom ¬
jag nedlägger dem Då till Dig - öfvertygad - att Du som Har den
sista Hälften - förtjenar äfven De Dugliga - De förtrefliga ¬
men gå i genom Dem Du har - och galra ur - sa endast Dit öga
får se Dem - eller försägla dem - och skrif - att efter Din Död
skall det Paquetet kastas i lågorna - eller om jag öfverlefver
Dig - om äfven den smärtan är mig åter - att De sänds till mig.
- De äro Ej
Skrifna för något annat öga - än Den Engelens som kände hvar
vinkel i detta Hjerta Och med alla mina fel och brister - och
galenskaper, Älskade mig ändå. - de äro ej skrifna med efter¬
tanke utan tenkta på paperet. Och då det var till Henne och nu
hvilar i Dit sköte - vill Du väl ej att jag, det vidrigaste jag

kan säga skall blifva en narr för en efter verld - då jag hade