OCR Output

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling.

H=g de:24 aug 1839

Hjertans Älskade Broder!

Nu har gamla Hanna mycket att af hela sin fatabur tacka
Dig före. Du har således värkelig varit har vid Detta Hjerta
i dessa Armar? - det är Då ingen vilande dröm - men en ljus
hänförande sanning - Ni har varit här på Wänskapsön - men för
kort Aldeles sa kort - att ej man hant draga Andan! - jag sade
Dig att ej et enda minnes Träd stod qvar i glädjens lund - och
nu i vickan i sälskap med Fru Soneson och Söderhjälmarna gick vi
ned på De gamla Ruinerna af favorit ställena ~ och se ned i
glädjens Land - Blickade magistetisk emot mig En björk - med
Sjelfva Stam Inskriptionen - "Igenom Frihet Förljufvas mit
Lugn". I glädje Lunden. - och en Hop namn med årtal etc ¬
Hvad har jag haft Ögona som ej sett den - och nu fick följa
Eder till denna gamla vän
Men där Du skref, den oförgetlige Devisen som är inristad i |
min Ring Och mit Hjerta - Återseende - det Älskade Trädet -—- är
Härjat af storm och aldeles borta! - men Du gode adle wan kom
med min Älskade Dyra Ungdoms vän, och jag kan aldrig nog tacka
Dig. - och sedan äfven för Din innerliga godhet med de kära
Raderna - de kom på samma Post - men voro mig och oss mycket
Kära - men min lilla arma Fredrica - Hon vill ej mera heta
Fanny —- du ljufva illotion, ar mig beröfvad - ty den åter¬
kallade alt för mycken Sälhet vid den trogna vänns Hjerta ¬

Jag tycker Hon älskar mig mindre sedan - Hon kallar sig Fred¬

bort dör ned.

Hon årkade ej skrifva en enda rad - så jag vill hoppas Hon ej
var Sjuk, men matt kunde Hon med skäl vara efter en sådan an¬
strängning. - jag hoppas ni skrifver svar våra Bref komma väl
att mötas. ¬

Jag har skrifvit dagbok till Din lilla Gumma. - gratuler till
lilla Hvita Billesen - jag förde hem Kristi-Korsblomma - men
Tregårdsmester tog så ovärdigt upp den att jag frugtar den kan
gå ut - lilla Eliutropen frodas och ser snäll ut - men Syrpress¬
en står stilla - änn med lif. - Fridolf Blom växer och är Rar. ¬
i Måndas Hände oss den Surprisen att Enåkersbyarne med Söderhjelm
i Spetsen Bytte Sjöslogen på By Engen och - Hvad tyker Du - bytte

till sig vår fräkenslog vid Malmö och