OCR Output

5.2

s.4

210
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Min Goda Far!

I störta hast skall jag nu skrifva några rader, ty jag kommer
ihåg kommesioner om hvilka jag är ombedd och som jag afglömt. Åt¬
minstone mins jag ej att jag skrifvit derom. Jag skall neml. bedja
Pappa om 3:ne fjerdingar lax, en för för landshöfding Dalhström,
samt en för aphothekar Lignell, och dito till Doctor Rissler, hvilka
alla tre bedt mig beställa der om. Jag hoppas att det ännu kan vara
tid att erhålla fjerdingar. ¬

Sist jag skref till Pappa så glömde jag besvara en par "+ på
Pappas bref. Det ena var om guldkedjan. Férmoligen ar det som
Pappa sade ehuru det fallit mig ur minnet. Och hvad det beträffar
att hafva pengar * till någon återbetalning så skall äfven det
gå, ehuru jag nu till min stora glädje betalat sparbanken.

Jag har sållt korn åt Directur Wikström på revers för 70 riksd.
riksg. (efter 14 riksd. tunnan.) och skall liquiden ske innan jag
reser. Ännu har jag dock ej sållt predikningarna. Då jag betalte
sparbanken så gjorde jag mig bra nog närställd men jag hoppas det
skall gå,
ty jag förtjenar nu en banko om dag och ibland mera. Dock ej längre
än till dess terminen slutar, så mycket. Troligtvis blir det äfven
några afbrott till exemp. vid auctionen. Pappa är god som emedler¬
tid bestyr om min andra skuld.

4 dagar i veckan har jag 5 speltimmar om dag och 2:ne dagar 8:ta
på dagen, så att nog har jag träget. Dessutom några rittimmar i
veckan.

Men ännu har jag ej afbetalat skulden till Winnberg som jag
nämnde i förra brefvet.

Wi äro nu Gudskelåf alla friska.

Just i dag har jag öfverenskommit med Pastor Eurén om hvad han
skall ha. Och :till första maj. har jag nu betalt honom. :De 12 tun¬
norna korn som jag har från Brunflo afgår nu till honom för året
och i stället för rum får han när jag tar lönen för J. Stadsmenist
* ombud, hvilken syssla förnärvarande Weider har. Pappa minns
väl, att jag förut talat om att jag förnervarande uppbär samma lön.
12 och 24 Banko i qvartalet, således 50 Banko på året. För häkte
har han 100 Banko och för Lazarettet 25 B. af Stan är det 300 Ban¬

ko som tillfaller således mio.

*Otydligt i originalet/EE