OCR Output

S.2

s.4

207
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Min Goda Pappa!

Jag hann ej som jag önskade att svara på Pappas bref med omga¬
ende, emedan jag hann samma dag få de upplysningar Pappa begärde.

Emedlertid har LandSecter Thomée och Första Landmätar Albin |
gifvit de underrättelse de för tillfället kunna - Just för närvaran¬
de lär det vara svårt att ge några närmare upplysningar såsom be¬
stämda.

Jag var just för några dagar sedan till Hufverberg för att
säja honom att jag vore nöjd med att betala Fornanders skuld neml.
hälften ty Tunfors står för hälften. blott de hade tålamod tills
auctions medlen infalla - Jag mins ej om jag nämt att Hufverberg
är godeman i huset. Detta tyckte han vara hårdt att jag som Enka
skulle betala, men jag ville ej annorlunda efter vi stått i så
vänskapsfullt förhållande i huset. Och tänkte jag, när Fornander
får veta derom så godt gör han nog mig - Men härom dagen när jag
träffade Hufverberg, så berättade han att de hade (Han och Skog som
äro förvaltare öfver fattigkassan) skickat med sednaste post lag¬
sökning till Fornander, hvilket
de gjort för min skull. Skulle de intet redan ha gjort det så
skulle jag skrifvit till Fornander och frågt om han ej kunde betala,
men nu var det för sent.

Tunfors hade skrifvit förut och ej fått svar, derföre hade de ej
längre skonsamhet. Men af bref från Fornanders i förra veckan för¬
namm jag att Fornander legat sjuk hela vintern och varit tvungen
hafva medhjelpare, och är ännu ej återställd. Det är nog ej så godt
för honom heller.

Lika vänskapsfulla äro de som de varit - de önska så snart de
komma i ordning att af mig få ett fosterbarn. För detta kan jag
ej annat än vara tacksam ehuru jag tillstår att
jag ännu vore allt för svag att sända någon af barnen så långt i¬
från mig. Troligtvis är detta orätt och oförståndigt, men ännu må
det lemnas till framtiden att bestämmas.

Ansökan till Fångstyrelsen afsändes för en par veckor sedan. På
den hoppas jag dock intet.

Nu till Söndagen blir det Prestval - Det är mycken täflan mellan
Vedin och Klockhoff - och man vet ej på förhand bestämma hvilken
som erhåller de flesta af rösterna, men det vet man att stånds¬
personerna rösta, tror jag, enhälligt på Klockhof, men Handels¬

männerna och en del af Borgrarna på Wedin. - Dock