OCR Output

S.1

S.2

s.4

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 202

Johan Anders Linders brevväxling

Goda Pappa!

Nu väntar och längtar jag post dagligen efter bref från Pappa,
emedan jag dessförinnan ej kan göra opp nytt accord med hyres¬
mannen. Jag kan nog svårligen det förrän jag vet hvilken vecka
efter midsommar Pappa kunde komma.

Sedan jag sist skref har jag varit något friskare åtminstone till
kroppen, ehuru icke för jemnan, men i allmenhet är jag väl något
starkare, hvilket jag tillskrifver det trägna arbete jag på sednare
tid fått, genom de många elever jag undervisar, derunder jag med
våld
fått låf styra mina tankar och äfven flytta mitt intresse för dem.
Jag har inga som gå hela dagen utan endast timvis, neml. 7 som
spela efter 12 sk. i timmen och 11 som rita efter 6 sk. t, en del
4 timmar i veckan och en del 2:ne timmar. ritelever har jag flera
på samma timme. 8:ta af dessa d4ro skolgossar ifran 9 till 15 ars
ålder. Detta bereder mig tillika en liten inkomst som nog är god
att ha. Jag har ju förut nämt att hvad jag möjligtvis kan umbäres
så sätter jag in i härvarande sparbank, till dess summan blir full
att betäcka skulden.

I april tror jag mig kunna det men då blir jag bra utan pengar
när jag reser hem ty för boet som går på auction har jag ej straxt
contant. Men få väl se huru man kan hushålla.

Nu har nya Pastorn kommit och
han bor här i Prestgqården i det rum Palmquist haft. Middag och
qväll äter han på Contilförni] men kaffe med skorpor och smörgås
äter han här, om morgnarna och äfven en kopp på afton.

Jag tror icke han blifver mig obillig och dyr, efter hvad jag
redan kan bedömma ehuru ännu intet accord är fastställdt. Efter
marknaden vill jag väl tro att Herr Lignell och Herr Hufverberg
får tid dermed. Past. Ångman har jag likviderat.

Mina ögon äro ganska svaga; af lexionerna ansträngas de vist
äfven ehuru jag slipper länge i sänder hvila ögonen på samma punct
hvilket kostar mäst på dem derföre kan jag hvarken läsa eller sy.

För eleverna har jag ungefär 6 Banko i veckan. Dock icke mer än
4 contante. Ty som jag är skyldig Winberg så vill jag ej att bel¬
jetterna för hans barn löses utan jag behåller dem till skulden
är betald neml. 20 riksd. Rigs. Goda Pappa skrif med första! Jag

längtar och behöfver det! Hvilken tröst återseendets dag för mig