OCR Output

s.10

s.11

s.12

201
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Apropos instrument så skall jag be att få låna Pappas när jag

kommer hem, i fall att Pappa lånar ut det, att ingen annan må vara
mig i förväg. Eller också om det finnes någon annan som hyr bort
något fortepiano för billigt pris, ifall jag kunde erhålla elever
när jag kommer hem. Det är nu min enda förhoppning ty hvarmed skall
jag eljest förtjena?
Jag har vist äfven tänkt på en annan utväg att förtjena på emellan¬
åt nemligen med att göra neglioéer, och möjligen sommarhattar, åt¬
minstone det förra kostar ej mycket på ögonen. Om jag viste det vo¬
re billigare pris i Sundsvall än i Ume så skulle jag köpa upp litet
tillbehör der.

Weider som nyss varit här och som igår träffade en par Herrar
af Commussionstyrelsen hvaribland ordföranden, har helsat mig från
dem att ingen afträdessyn behöfves, utan att stan sjelf svarar för
bostället, samt att ingen tillträdessyn eller varit.

Under fol. ärfda Balken uti Backmans lagsamling, finnes stadgat
om gratification fir Fangpredekantenker mfl. ännu har icke majis¬
ter + kommit och man frugtar att han ej kommer emedan Stödebo¬
erna
lär hafva begärt att få behålla honom.

Helsa Lydia att Helena nu håller på sticka. Och i abcboken håller
hon pa med stafning, och har stor hag.

Goda Pappa dréj ej att skrifva och lata mig veta säkert att
Pappa kommer, och huru det går an att taga med Piga i sadant fall.

Ja matte Pappa snart gläda mig med den underrättelsen att Pappa

kommer, kommer!

Helsa hjertligt Mamma och alla som fråga efter Pappas
tacksamma
dotter
Öst. d. 2 F. 1853 Fredrique

*Otydligt i originalet/EE