OCR Output

s.10

200
Källa: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Georg kom hit, men den reperation som är gjord har stan påkostat,
och hvilken ock var nödvändig, nya tapeter med attfang (?), tvenne
nya kaklungar, källare, nytt tak på lagården. För vår del har vi
ingenting mer kostat på än en liten garderob och någon mindre lag¬
ning på bakungnen, ty äfven den har 'har stan lagat en gång sedan
vi kommit hit. Att tapeterna i kök och kökskammare äro på sina
ställen smutsiga, det är gifvit - och är det så att de måste öfver¬
strykas så måste det vara det enda, tycker jag. Men icke förstår
jag mig på mina skyldigheter. Men emedlertid skall jag väl fråga
mig för.

Hvad predikningarna beträffade trodde Weider man vunne mäst ge¬
nom att först utgifva subskribtionslista, men kanske Pappa äfven
afråder mig derifrån?

Laxen var ännu i godt förvar och laken qvar, jag kan knapt se
att den lidit
skada om icke öfversta bitarna och det var högst obetydligt. Så att
den är Gudskelåf till fullkomlig nytta och var mat här i landet
och synnerligast i år. Många ha bett att få köpa af mig, och H.
Lignell kunde jag ej neka att få köpa väl halfva min andel, efter
mitt hushåll ej är så stort, jag ej så länge blir qvar.

Det ängslade mig se af Pappas bref att febern börjat gå i Umeå
den kan göra mycken skada än, om han kommer att fortfara Gud låte
Er undslippa den derhemma!

Nu äro barnen Gudskelåf friska och jag äfven mycket bättre än
förut. Ögonen äro äfven så pass bättre att de icke 4ro onda nar
jag ej anstränger dem, men de tåla ingenting. Jag försökte i några
dagar att sy men det bar sig ej. Om jag syr en dag eller par trä¬
get ehuru endast i dagsljus så känns det redan ondt i dem, och då
är jag tvungen upphöra till jag åter hvilat dem. Läsa kan jag ej
mer än någon sida eller blad i sänder, utan ansträngning.

Just denna omständighet att mina ögon äro så oanvändbara ehuru
friska till utseendet, gör det bekymmersammast för mig. Ett par
consenuer har jag men de börja vara otillräckliga till marknan
som är i mars skall jag köpa mig ett par med blått glas, de lära
vara mildare för synen de, har jag hört.

Jag har nu trenne spelelever efter 12 sk timmen. Tvenne af dem
spelar 4 timmar i veckan och en 2 timmar. Detta var allt en god

sak. Instrument har Risslers lånt mig.