OCR Output

s.4

. 198
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

hennes gamla föräldrar lefva; Och alla dessa skall bo har, och
Rådén ansvarar ensam för hyran. Också får han väl mäst underhålla
huset. Hans syster har endast den inkomst hennes arbete förvärfvar
henne.

Jag hade tänkt förut att sedan jag hållit auktion skulle jag
bott dernere der jag kunde få låna Skollärarns indre rum hvilket
han ej begagnar, från hvilket är dörr till nedra köket eller bagar
stugan,
äfven som skolsalen, tills jag vore färdig att resa, så Rådén med
sin famille kunnat flytta hit opp, men nu när Pappa kommer så är
det roligare att bo qvar här oppe, när Rådén är nöjd dermed. Men
bäst torde väl det ändå vara att jag håller auktion innan Pappa
kommer så att det är undangjort till exp. straxt efter våran d.v.s.
ungf. i början av Juni, eller hur vill Pappa När det är kända köpa¬
re så får jag väl ändå behålla det nödvändigaste den återstående
tiden.

Men huru det skall gå an att vara utan piga är svårt att säga;
likväl kan väl Frida vara temligen för sigkommen innan den tiden
om hon får vara frisk, och äfven jag blifva starkare än jag nu är,
och då torde det nog gå mycket väl för sig. Men skulle det icke
öka allt för mycket kostnaden så är jag mycket nöjd med pigan som
jag nu har, och hon är särdeles villig att följa, är mycket van
med barn och ordentlig rädd om tiden och sparsam och hushållsaktig
när det är fråga om husets bästa. Att hon är van att sy är ock en
fördel för mej, som nästan fått
upphöra dermed. Och nu sedan jag satte ifråga att umbära henne,
blef det henne svårare att stanna, och tycker hon nu att det vore
svårt lemna oss. Men nu kommer det an pa om det kan lata * sig
att hafva henne med. Det beror väl på huru många man får åka efter
2 hästar. Ännu har jag icke beslutat huru jag skall ställa med
sakerna om jag skall vara tvungen att hafva lass. Nog är vangen
bra rymlig vet jag, men något annat än kläderna torde nog ej rym¬
mas på den, och kanske inte dem. Men det är nog hvarjehanda annat
såsom böcker chatull och några andra små husgerådsaker, som jag
gerna ville ha med. Skulle jag ändå taga lass då hade det varit

roligt få medtaga en liten chifonier som jag fick af Georg, som
min svåger gjort, hvilken är mycket invosiör och snäll, endast

*Otydligt i originalet/EE