OCR Output

s. 11

79

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Naturen erbjöd rika föremål till njutning för ögat och hjertat.

Widare reste vi 2 1/4 mil till Ålhstad som ligger nära Torps
kyrka.

Prostgården derstädes förekom mig i första påseendet på afstånd
likt Johannesgård.

Den var äfven hvitmålad med trän omkring och syntes på venst¬
ra sidan om landsvägen då man kom åkande nu från Sundsvall. På
Ålhsta nödgades vi vänta på hästar och tog under tiden förfrisk¬
ning. Der i från reste vi 1 3/8 mil till Borjabyn, der vi genast
fingo hästar och fortsatte resan till Storkrogen, som ligger
just på gränsen mellan Medelpad och Jemtland. Hvarken sista del¬
en af Medelpad eller början af Jemtland före kom mig de minsta
vacker. Der funnos berg, men gråa och föga beväxta. I Medelpad
var säden endast ett quarter lång. Folket skuru den ej men plock¬
ade upp den med händerna. Potatiskåln var frusen på åtskilliga
ställen. På Storkrogen dröjde vi öfver natten. Den 31 reste vi
två mil på nykter mage till Bräcke. Wi hade hela resan ätit af
vår matsäck Mamma så präktigt försett oss med; men i Bräcke
framdukade en treflig gumma vid namn Perjonsmor, som var bekant
med Georg, en präktig frukost bestående af ägg, färsk fisk,

samt bär och grädde. Derifrån foro vi till Crimnäs,

Ant. i marg.:

s.9
s.8

*

P.S. Helsa Syster Och Inspector Gistrands

Pa Frössön har jag ej varit längre än dernäst till Horneberg

som ligger nära bron, hvarest Doctor Risslers bo, der Georg und¬
er sin sednare skoltid

bodde som barn. Vi om fattas begge med mycken vänskap och val¬
vilja. Vi voro der häromsistens. Då sade Doctorinnan: jag propov¬
nerar att ut anse hvarandra som slägt. Derpå bad hon oss säga
Tante och Farbror åt sig och

man, samt att hennes barn och vi skulle kalla hvaran du. Della

* är en hygglig och förståndig flicka, hennes bror Albert är
äfven en treflig gosse, för det närvarande Kapten på nya ång¬
båten Jemtland. Helsa syskonen

Alberts, Marie och Isak samt grannarna Grafströms, Stenbergs,

Linds, Helledajs mfl. hjertligen - Afvensa Lady och Södermarks,

Otydligt i originalet/BG