OCR Output

S.

S.Å

10

11

78
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

till Dahlbergs och den andra dagen voro vi inventerade på mid¬
dag till de förra, och tillbringade der en högst treflig dag.
Några af grannarna voro der äfven. Wåra nöjen omväxlade i musique
dans sång och samspråkande.

Insp. Frykholms Fru är Syster till Fru Dahlberg. De äro begge
innerligen hyggliga och älskvärda på allt sätt. Fru Frykholm

har en vacker och behaglig sångröst. Den ena af Bokhållarna

sjöng äfven. Med ett ord, de begge fammillerna äro oändeligen
trefliga, okonstlade och hjertlig.

Söndagen voro vi i Tuna kyrka och hörde Magist. Hägglöfs af¬
skedspredikan, hvilken var mycket vacker, och till hjertat gå¬
ende. Tuna kyrka är ganska vacker och Prostgården ligger mycket
täckt till helt nära Kyrkan. Söndags middag sågo Dahlbergs åter
fremmande. Jag var denna dag i tillfälle att bland andra äfven
få se den beryktade Mams. Krapp som Svedmarks med fl. sa mycket
beskrifvit. Straxt hon sag Georg hos Dahlbergs och innan de hun¬
no presentera honom, utropade hon: "Ej vet jag hvem det ar, men
att det är en prest ser jag. Jag tyckte mycket om rösten hans
för altaret i dag - inte viste jag hvems den var, men den var
vacker. Ja, * var han inte det". Georg tycktes blifva hennes
favorit, och hon yttrade vid afskedet till honom att det syntes
pa honom
att han varit hos folk. På Fru Dahlbergs inrådan helsade jag
från Doctor Crafström, då förtrodde hon mig att han var en af
hennes intericane ungdoms bekantskaper hvaraf hon hade ett kärt
minne. Ja, det är inte förutan det, sade hon. Widare frågte hon
om hans söner. Till utseendet var hon ej olik Fru Enström som
jag föreställer mig henne i yngre år. Mams. Krapp är väl en 40
år ungeferl. Håret är tjockt men afklipt i nacken och vid pan¬
nan, endast några tästar som räkte till en 3 lockar på hvardera
sidan, voro lemnade oklippta. På hufvudet var hon klädd med en
liten smalbangdeau, med ljusröda band, som gick ner under hakan,
men skylde ej nacken.

Måndagen den 30 1/2 7 fm. reste vi från Mathforss 1 3/8 mil
till nedansjö, derifrån 1 1/2 mil till Kålsta. Hela denna trakt

var vacker. Bäst man befann sig på en höjd bland berg och skog,

kommer man ner i de täckaste löfklädda dalar med närbelägen sjö.

* Otydligt i originalet/BG