OCR Output

S.

9

77
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

i början. Men hvad det är vackert och goda att de så visa sin
välvilja.

Första dagarna användes att göra små städningar och flytt¬
ningar i våra rum, samt inventera hela huset. Dessa syssell¬
sättningar voro obeskrifligt behagliga och angenäma. Tiden var
nu inne att börja taga in en del krydd-saker från trädgården
hvilket jag sysselsatte mig. Jag var ledsen att i bland blifva
hindrad genom det ena kalaset efter det andra, från mina göro¬
mål.

Hvad det skulle glädja mig att en gång få se mina föräldrar
och syskon i detta hem. Jag tror säkert att ni skulle finna det
trefligt. Utsigten från våra fönster, är ganska vacker och fri.
Byggningen står i Norr och Söder. Från de Östra fönstren se vi
kyrkan helt nära. Endast vår trädgård (ungefär af samma storlek
som Ing. Stenbergs) och en gata skiljer den. Löfskog och gran¬
skog, samt åker och ängar, de är omgifna kyrkan. Från södra
fönstren se vi en par trädgårdar, samt en del af stan, och en
bugt af storsjön med höjder på andra sidan. Från de vestra ses
stora gatan samt en del af torget om gifvet med nya rätt vackra
hvita hus, flere trädgårdar och i fonden storsjön och Frössö
strand med dess stora löfklädda höjder och hvita > gårdar.
Bron som går öfver Storsjön synes äfven
hos hvilken vi spisade quäll och åto följande dagen en gentil
resfrukost. Hon hade äfven hos sin Syster Mams. Ulla Wiklund
for anstaltat om sangrum fér Georg och mig, emedan hennes rum
redan voro påtingade, och hon intet hade väntat oss förr än
nästa ångbåtstour. Emelie var ute på landet. Jag fick således
icke träffa henne, men var i tillfälle att få försöka hennes
präktiga Fortepiano. Följande dagen stannade Georg till afton
med åtskilliga bestyr; men jag åtföljde Fru Dalhberg enligt
hennes innerliga önskan och hjertliga inbjudning på morgonen
ut till Mathforss. Georg kom kl. 6 pa aftonen atfGljd af Eupro¬
syne Hakanson. Min surpris blef deräfven ej liten. Hon hade an¬
ländt med ångbåten till Sundsvall för att bli der en kort tid.
Flere Umeåbor hade träffas hvilket jag saknade. Hos Dalhbergs
gjordes allt för vår trefnad och vårt nöje.

Den första aftonen voro Inspector Frykholms en famille bjudna

* Otydligt i originalet/BG