OCR Output

s.4

75
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

aptit. Crefvinnan var försedd med bärsaft hvaraf hon gjorde le¬
monad, och jag framtog mitt förråd av näsdukar. Sednare blef
jag bjuden af Hr. v. Reis, lemonad med bakelser m.m. samt en
tallrik päron - men njöt föga deraf. Jag hade hälldre ätit en
portion halländsk sill - och det beställde och fick jag mig äf¬
ven. * Ljungberg gjorde oss sällskap till Sundsvall och bidrog
till munterheten ombord.
Med en kikare avskiljde vi Svartvik som såg ganska täckt, ehuru
dystert ut på afstånd. Jag räknade att vid varfvet lågo minst
5 skepp. kl. var 8 då vi sågo Sundsvall. Der var oss till mötes
Fru Dalhberg med hästar och vagn. Wart första besök i staden
var på * . Der blefvo vi gästfritt och * vänskapligt inbjud¬
na och emottagna af Fru Engqvist, hos
hvarest jag köpte hallon för 12 sk. kannan, som jag ämnade göra
bärsaft af. Efter 1 1/4 mils resa kommo vi till Fahnbyn der vi
måste vänta nära twenne timmar på hästar. Under tiden hade det
börjat regna så att resan under det 2 mils långa hållet till
{ Garde] var mindre angenäm. Af en sak Ofverraskades jag dock.
När vi hade rest ungefär en mil fran Fahnbyn och kommo opp pa
en backe, fingo vi i sigt ett ytterst täckt landstalle, med en
smakfull hvitmalad villa uti en tat lund af tall och bjork vid
stranden af en vacker sjö. Stället förtjuste mig på det högsta.
Det hade namn af Linehäll. På min frågan hvem som bodde der,
fick jag till min öfverraskning veta, att det var LOjnant. Grun¬
dahl, gift med en af mina Wästmanlands bekanta, Fröken Rotlieb.
Jag blef straxt frestad att göra en kort på helsning, hvilket
ock skedde. Wi kände knapt igen hvaran, Fru Grundahl hade åld¬
rats och blifvit blek. Hon egde tvenne barn. Endast några minu¬
ter dröjde vi der, och fortsatte vår resa till Gärde, dit vi
kommo i så god tid på afton, att vi efter uträkning skulle hafva
hunnit quällsdags till wårt hem, dit vi hade endast 1 1/2 mil
quar. Men der måste vi vänta till midnatten på hästar, och på
köpet började himlen öppna sig till förfärliga stört skurar,
så att vi voro tvungna stanna
öfver natten, tillika med flera resande som mötte samma öde.
Följande morgon var vacker, solen. sken varmt men luften var
ändå kall. Jag njöt i stora tag af naturens täcka vuer. Bönder¬

nas sätt att bygga är här sämre än i Westerbotten. Deras hus

* Otydligt i originalet/BG