OCR Output

8.2

var
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

kl. 1/2 5 voro vi anlända till det lilla Örnsköldsvik. Den
lilla staden ligger rätt väl till bland ängar, lundor, berg
och sjö. Mamsell Bremer har beprisat denna stads läge såsom
det täckaste och mäst inbjudande. Hennes ovanliga förmåga att
upptäcka det sköna och stora var dock icke allom gifvit, ty en
och annan
sade sig icke kunna så högt uppskatta denna visserligen tref¬
liga tafla af naturen, som hon; ehuru de icke till fullo ville
sätta sig emot en sådan auctoritet som henne

Hvad mig beträffar så har jag så litet sett, och fordrar der¬
före ej så mycket, men ha nu fått rätt ljufliga intryck af det
anspråkslösa. Ingen nekade till det småtäcka af denne vue. Då
man aflägsnar sig från stället, ser den lilla staden så näpen
ut i skygd af bergen. Georg yttrade att naturen var bygd i form
af ett slott med flyglar. Skärgården har vackra stränder bepryd¬
da med små partier af grönklädda holmar och beväxta öar med löf¬
skog och byar och akerfallt. Formiddagen var sardeles angenam.
Ingen ville skilja sig från däcket och med det samma mista a¬
synen af solen och hafvet och känna det uppfriskande i den be¬
hagliga luften.

Något häftig blåst inträffade väl under natten till stor
plåga för de sjösjuka, men lugnet kom snart åter. Det var ej
förutan att icke jag äfven kändes vid litet hufvudverk; men
dock i ganska lindrig grad.

Middagstiden den 26 - voro vi i Herndsand. Grefvinnan B--g
och hennes dotter och jag blefvo ledsagade af H * oa. Reis.
och * Ljungberg att bese kyrkan. Enhälligt beundrade man anda
till * * det sköna templet. Så smakfull enkel och anda pryd¬
lig och rymlig hade jag ännu ej sett en kyrka. Jag var ledsen
att ej hafva tid vänta på nyckeln till orgelverket,

Georg, som under tiden var upp hos Doctor Norrman, yttrade se¬
dermera sin fägnad öfver att jag ej fick tag i nyckeln till
Orgeln, emedan han fruktade att jag i sådant fall, glömt gå om
bord * till. Prydnaden på altaret var af samma ideé som den

i Umeå landskyrka, fast i större scala. En kort vesit gjordes
hos Nygneus. Der blef jag undfägnad med näsduken full af färska

skorpor, klingnor rån med m. Skada var att jag ej hade särdeles

x Otydligt i originalet/BC