OCR Output

s.1

s.2

71
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Högvördige Herr Pastor!

Tillfallet att med de resande få afsända detta blad begagnas
så mycket helldre, som jag så länge försummat att tacka för
ärade brefvet. Jag har under tiden samlat idel nya anledningar,
att få lyckönska Fadershjertat som i anseende till lilla Sophie
bör hysa så glad förhoppning. Hennes anspråkslösa, vänliga väs¬
ende tillvinner sig allas bifall och det är omöjl. att bättre
använda sin tid än hon gör. Ehuru korrt vår arbetstid tillsam¬
mans än må vara våga vi doch ej forcera de goda barnens studier
på bekostnad af deras hälsa, aldra minst Sophie hvars Fysik synes
så + Blekheten af dessas kind och röstens heshet gåfvo mig ge¬
nast detta tillkänna, och jag har rådfrågat en läkare, som låf¬
vat vara uppmerksam, dock har han ännu ingen ting ordineradt,
emedan ingen gifven sjuklighet sig företer lyckligtvis.

Umgänget med desse glada jemn åriga, synes emedlertid fördel¬
aktigt inverka på lilla Sophies lynne - och en ädel täflan i
våra öfningar gifver en god riktning åt den oskyldiga frihet,
Jag gerna gifven mina unga vänner. Af deras glada verksamhet
hämta min goda Man och jag så mången uppmuntran, att gerna med¬
dela hvad vi känna och förstå; Vi sluta dem alla innom våra egna
barns krets, der alla njuta samma fördel. Om Försynen oss alla
kraft och hälsa förunnar, så våga vi ju hoppas den framgång vi
vänta vid de ungas tidning, till * och dygd.

Det kunde väl synes mindre grannlaga att jag hos Rådm. Söder¬
mark anhöll om ett så betydligt förskott, att äfven Sophies af¬
gift blef anlitad; men jag beder att sådant måtte ursäktas dem
som så måste anstränga sig för en god saks skull. Tacksamma äro
vi emedlertid för detta bistånd, som gjorde oss lungna under
våra bemödanden.

Att Herr Pastorns vördiga son är frisk det vet jag och flitig
lären han vara obeskrifligt, ty högst sällan ger han sig tid
att besöka oss.

Näst anmälan af min Mans och lilla Sophies vörnad förblir
jag med högaktning Herr Pastorns

Odmjukaste Tjenarinna
Maria Schenson
Ups. d. 23 oct 1843

* Otydligt i originalet/BG