OCR Output

5.3

s.4

69
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Hjertliga helsningar fran Lady
Med innerlig tacksamhet Pappas
lydiga dotter

Fredrika

P.S. Jag har en sa ryslig penna att jag ej vet huru Pappa skall

kunna lasa hvad jag skrifvit.

Till
Pastorn
Herr Johan Anders Linder

Umea