OCR Output

s.6

63
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

vara god och framföra till min blifvande Mamma mina hjertliga och
vördnadsfulla helsningar.

Jag har ännu mycket af Mammas hår quar, således kan det blifva
både ring och ett urband, som jag propovnerat, af flere länkar,
af det öfriga får jag väl göra åt syskonen och mig något.

Ack, hur skall det blifva med Moster Södermark! det måtte vara
en gruflig sjukdom, som så drar ut på tiden, skall hon ej blifva
bättre, tror Pappa?

Om det är för Pappa det samma så trör jag vist att det vore för
Tante behöfligt att jag förr ju heldre få sista quartalet, emedan
hon utblottat sig i marknaden mycket i penningqväg, och kommer väl
äfven att utlägga mycket till grafölet.

I medium af Februari funnos knoppar på blåsipporna, och Lärkan
har äfven en vecka sednare hörts vid Grufvan. Snö har ej legat på
marken på flere veckor här, och det regnade förledne veckan!

I går var det dock litet snö men har nu tinat bort.

Stycket Norma spelte jag nästan correct i förra veckan, men under
denna tid blir hvarken läsning eller spelning af. Aldrig tycker
jag mig kunna tillfyllest vara tacksam mot min Goda Moster Ålström,
som alltid vårdar sig, så ömt om mig, och är alltid för mig en
moderlig van.

I afton skall jag ga hem till Barons och mala på bakelser till
grafölet. för det närvarande sysselsätter jag mig med en virkning,
och i förra veckan ritade jag af Madame Tagliones portrait, samt
tecknade en Grec, och en tiggare, som jag skuggade med blyerts.
Under hela marknaden, som påstod nära 3:ne veckor, lästes inga
lexor i pensionen, men spelades

Med innerlig längtan tänker jag på den snart kommande tiden att
få omfamna min hulde Pappa, mina älskade syskon, och vänner.

Helsa dem alla, från Pappas

tacksamma och ödmjukt tillgifne
dotter Fredrika

Ant i marg.:

s.6

P.S. Moster Alstrim ber mig helsa tusendefalt, Afven till Sophie