OCR Output

S.

5

62
Källa: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

köpte jag mig 3:ne par bommuls strumpor, emedan det lilla för¬
råd jag förut hade, som ej heller allt var nytt då jag kom hit,
är utnödt. Utom papper m.m. och en enkel Söndagschalett för 36 sk:
rgld. På hvilket jag, härnäst jag skrifver, skall skicka nota.
driksp. till pigorna och present till Mamsell, sade

Tante jag skulle få spara till min afresa, men köpte på förhand
efter jag kunde för godt pris få ett par vackra örhängen, för

36 sk. Rgolds. En ritportfeul har jag nödgads beställa mig att
lägga alla målningar och ritningar uti. apropos deraf måtte jag
omtala för Pappa, att jag några dar egt den alldra gentilaste
portfeul men vågade ej behålla den efter den var för dyrbar, och
Pappa ej viste deraf, äfven var den nästan liten, ungefär vid
Alberts portfeuls storlek.

I marknaden bodde Judar hos Barons, Jacobsönerna, eller i år
blott en af dem. Jag med några fruntimmer och herrar gick in för
att se på granlåterna, och då träffade jag händelsevis på en rit¬
portfeul, och frågte priset straxt kom en Handsm. Asp från
Sundsvall, som var resande och denna dag helsat på lilla Marie
Rothman som är ifrån Sundsvall, att bemärka det och började på
pruta, att den i stället för 5 riksd: banco, blef nedsatt till
2 banco, och tog äfven fram
penningar, sägande; nu kunnen i ej taga tillbaka dessa penningar,
och jag behåller varan, och lemnade den straxt till mig, sedan
betalte jag Herr Asp, men lemnade dagen derpå Juden (Herr Jacobson)
portf: tillbaka och fick igen penningarna. |

Kappsäcken har jag alldrig erhållit, och skref derföre förledne
pöstdag till Albert herom.

Kragen är ännu ej börjad emedan det under marknaden ej varit tid
för att undervisa, men då vi nu änteligen skola komma oss i ord¬
ning skall jag spänna upp tyget i en bage och sy med temband >
lappsöm, den alldra modernaste söm.

Tante har bett mig helsa Pappa så mycket, och säger att det vist
är hennes mening att jag får vara quar till mars månads slut, för
nämnde betalning.

Tante B: var så god och låfte att flere gånger gläda mig med
bref, och nästa gång jag skrifver till henne har jag helsningar

från en gammal bekant till henne. Emedlertid ber jag Pappa