OCR Output

s.1

s.3

57
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Sala d. 23 Januari 1842

Hulda Goda Pappa!
Nu har jag skrifvit till Fru B. just hvad hennes hjertligt
vanliga bref ingifvit.

Jag känner redan en så innerlig tillgifvenhet, kdarlek och

aktning för henne, att jag med glädje tänker på den tid jag

närmare få lära känna henne.

Ödmjukt ber jag Pappa ursägta mitt förra bref som visserligen
var rätt illa skrifvet; men hvarföre vi suto uppe hela natten
till kl. enemot 3, var derföre att brefven tidigt kommande mor¬
gonen
skulle afgå.

Nu har Tante B. låft mig få spela Norma å quatre mains, då
jag talte om för henne att Profesor Cfm köpt ett exemplar åt
Mams: Ekman, för att vi skulle få spela tillsammans. Ack, hvad
det skall blifva roligt att tillsammans få öfva mig med henne,
hvilket äfven är en uppmuntran ätt flitigt skynda mig här till
framsteg i musiken; men troligen är hon ändå mycket öfver mig
i den, hvarföre jag blott har ett svagt hopp till det nöje jag
talar om.

I förrgår spelte jag första gången, efter jul, för Tante, då
hon var så god och sade mig, att hon med mycket nöje emottog
mig, och att jag snällt öfvat mig öfver juln. Då jag ej kunde
få spela på Hanöberg så mycket, så hade jag begärt utaf Augusta
Söderhj: att hos
henne få spela på fortepiano, hvilket hon var så god och gerna
samtyckte.

Kapten Ernlund bad mig då jag sist var der att helsa Pappa,
då jag skulle skrifva. Äfven har jag hjertliga helsningar från
Fru Ålström att framföra. Då Albert reste från Hannöberg tog
han med sig den kappsäck jag hade haft mina kläder uti, således
har jag ingenting lägga dem uti då jag i vår reser, ifall ej
Pappa tillåter mig köpa en liten koffert som jag för det när¬
varande lånt.

Efter marknaden skall jag börja brodera kragen, till dess
skall jag nu virka litet, på en pung för att lära mig det, hvar¬
till fordras silke, och jag har rätt litet quar af min kasse.
Ej behöfver jag vända mig långt förrän det skall vara driks¬

pänger. Då jag är här i Sala säger Tante till, då sådana erford¬