OCR Output

55
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

S.1 Hulde älskade Pappa!
Bästa Pappa! förlåt att det ej förr skedde, att skrifva till
min gode Pappa på det det nya året som jag så gerna önskat, och
tänkt, äfven börjat, men blifvit, äfvensom Moster hindrat än af
bjudningar till grannarna och postdagen före jag skref, af frem¬
mande. Nu får jag äfven tacka Pappa ödmjukast som ändå var god
och skref till mig.
S.2 Innerligt glad 4r jag nu att Pappa ar frisk igen. Af Moster
hdr jag att det matte ha varit ganska farliogt emedan Pappa i
hennes bref skrifver att det skurits, och desto mera skäl har
jag nu att tacka Gud att Pappa är bra igen. Jag, har varit frisk
hela tiden, men Moster Louise är ständigt sjuk, den olyckliga
lidande Moster, hvars dagar varit plågsamma i så många år.
Mycket glädjande var det att Moster Södermark är något bättre
Måtte Gud låta henne till allas vår glädje snart blifva frisk.
S.J; Nu är det slut med mina julnöjen, ty det är sista dagen jag nu
tillbringar här på det kära Hanöberg hos mina hulda ömma Mostrar.
Jag har nu knapt sansat mig från ett litet glädjerus - Min älska¬
de bror Theodor kom för tvenne timmar sedan hit till Hanöberg, och
vi sitte nu för att tillsammans skrifva hem. Tante skref förra
postdagen att hon önskade att Pappa vore god ock skickade quar¬
talet. I november borde det ha kommit, och i Februari nästa gquar¬
tal. Huru mycket det skall blifva inalles vet jag ej, emedan jag
icke vet precist då Pappa vill jag skall resa ifrån Sala. Att
Tante var god
s.4 och tillbjud sig minska af pa pensionsafgiften, var ej meningen
med sista, eller 4:de quartalet, utan pa detta ar. likväl skall
dock hvarje quartal betalas på samma tid som förr. Om jag mins rätt
skulle, det sedan betalas i riksds hvad som förr varit i banco;
men ingen tid eller uteblifning från pensionen får afräknas för
än min tid är ute i Sala, då får jag vara några veckor öfver.
Någon tid före jul frågade Tante mig hvad Pappa tyckte om förslaget,
neml. minskningen af pensions afgiften - jag var helt brydd att
svara, emedan Pappa ej skrifvit till mig något härom; utan blott
nämt att pappa beslutit låta mig stanna öfver vintern hvilket jag

yttrade åt henne; men tillade att Pappa troligen skrifvit

Ant. i marg.:

s.4 till Moster Hanna derom. Då bad hon mig, eller rättare förbjud