OCR Output

S.

Ss.

54
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

så skulle jag göra den innan jag far hem. Är Pappa så god och
tillåter mig få köpa från Stockholm medan jag har så godt till¬
fälle dertill de färger, som felas i min ritlåda? äfven har jag
ännu en ödmjuk anhållan, att få köpa mig ett vackert förkläde;
ty jag har intet något till bättre emedan det * jag hade att
få köpa mig ett då jag for hemifrån är urtvättat. Ingen under¬
rättelse eller bref har jag haft från Theodor eller Albert, ej
Master hellre. Helsa ödmjukast alla som äro goda och komma ihåg
Pappas

Fredrika

Har Du fått bref paquettet som gick på Posten - med Fredricas

Tafla och Mamma Fredricas Sista Bref.

+ Otydligt i originalet/EE