OCR Output

Ant.

s.4

S.2

S.7

53
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

ej för; Ty jag begärde väl stort till simsman; men da jag birja¬
de mala ville Tante jag skulle sätta den ena blomman hit och den
andra dit, och jag måste göra som hon sade. Har brefvet kommit
fram hvaruti en liten tafla låg som jag målat; jag kom ej att i
brefvet nämna något om den. Den var den

första jag målat utom en blomboucette.

Något högst besynnerligt måste jag tala om för Pappa emedan jag
är rådlös huru jag borde göra. Jag har erhållit tvenne bref från
Christoffer Lindahl; det första ej innehållande stort mera än att
det roar honom att skrifva emedan han nyss fått veta att jag var i
Sala, samt huru han sjelf mår m.m. dylikt, samt ber mig entligen
svara, och tillägger att han ej skrifver mera emedan han ej vet
om det kommer fram. Jag besvarade det ej, och erhöll således ett
till, då han förnyade sin bön att jag skulle svara, om hans bref
kommit fram.

Hur skall jag hermed göra bästa Pappa, skall jag svara eller
ej? men goda Pappa skrif ej till honom härom, han + då vist
blifva mycket ledsen på mig, och det är ju bara en barnslighet i
det hela att han skref. Han viste ej huru noga det är i pensconen.

Med Emma Holm är jag mycket bekant jag hade nästan tänkt skrifva
till henne och lagt en liten biljet uti till Christopher för att
blott be honom

i marg.:

låta bli att skrifva; men fann det sedan bäst att rådfråga Pappa.
Nu är väl Pappa god snart skickar quartalet, samt ber jag öd¬

mjukast att få litet handpengar. Det är fasligt hvad det går

mycket men ändå är det nödiga

utgifter. De evaleurta papperen och pappret som stå på den förra

notan har jag nyttjat till att klistra lådor, emedan jag skulle

få lära mig det tillika med mina pensionskamrater. * twa till *
* spetsar, ock tyg att broddera på emedan jag

jag måste hafva något handarbete emellanåt. I fall Pappa är nöjd

med ett project som jag har tänkt på, nemligen ett klåckband åt

Pappa, då det nu ej gerna räcker utan att taga alltsammans mammas

hår, har jag funderat om ej Pappa

skulle villa hafva en af flere länkar, bestående hvardera af olika

hår, Min Mammas, min blifvande Mammas Mostrarnas och mitt, som är

lika mörkt; ty jag inbillar mig att Pappas fästmö har mörkt hår,

*Otydligt i originalet/EE