OCR Output

S.1

5.2

5.3

Kalla: Umea univ Forskningsarkiv 52

Johan Anders Linders brevväxling

Enåker den 4 Januari 1842

Min Gode älskade Pappa!

Af hela mitt hjerta önskar jag Pappa allt godt, och att Pappa
må blifva lycklig med den som Pappa utsökt till sin följe slaga¬
rinna genom lifvet; derom beder jag Gud, äfven att jag må blifva
god, samt att han gifver mig krafter att utöfva nyttiga saker,
och framför allt göra Pappa glädje.

2:ne bref som jag nu erhållit tackar jag innerligen för, äfven
som för noterna, hvilka voro så välkomna ehuru de ej äro de be¬
gärda, ty detta är blott sångstycket, men det var sjelfva stora
stycket som jag mente. Nagra dagar
före julafton anlände jag till Enåkersbyn men kunde då ej för
sjöns bräcklighet skull komma förrän julafton till Hanöberg. Jag
fick så mycket julklappar af de goda Mostrarna. Utaf Moster Hanna:
n. 1 - en ring af hennes hår med guldlås, eller 2:ne händer, n. 2

- en fiensé af siden. n. 3 - en tyllremsa som moster sjelf brode¬
rat n. 4 - ett par röda bråderade sidenband. och n. 5 ett glas
att hafva vatten i då man målar, medföljande en strut gummegqutta.
Glaset och gummequtta af Moster Louise. Utaf Moster Louise: n. 1 ¬
en mycket vacker tafla som moster haft mycket arbete med; före¬

ställande Maria med Jesu barnet och Joseph, ritat utan orgenal.

samt n. 2 en alldra käraste liten dosa * moster målat på locket.
Afven Tanterna Ulla och Fika Söderhj: äfvensom Augusta gafvo mig
julklappar. En liten fiensåé schalette af hvit tyll, och ett ser¬
viettes band, af röd sammet med guldbrodderi, utaf Tante Ulla samt
af Tante Fika en fin tvål, och af Augusta en silfverring. Jag gaf
åt Moster Hanna braucken som blef rätt vacker. ¢@>s . Ungefär sa¬
der men den är mindre. Guldarbetarbetit som är obe¬
talt, kostar 4-0 24. I stället för orm som jag först emnat, är det
händer på ena sidan och på den andra en förgätmigej. Åt Moster
Louise hade jag målat något smått, samt köpt ritpapper och bly¬
ertspennor. En krage gaf jag at Jungf: Carin och en kam åt pigan.
På hvit sammet målade jag till en bokställare åt Moster Ålström.
Tackar ödmjukast bästa goda Pappa för tillåtelsen att få gifva
åt min vän, ringen; då den nu ej blef till jul, kan jag gifva
den innan jag far.
Hedinerna äro stadsbor, men skola nu fara derifrån den ena
till en orgenistsysla, och den andra till ett regement.

Att tofflorna blefvo stora, var bra ledsamt, men det rådde jag

+ Otydligt i originalet/EE