OCR Output

s.1

s.2

48
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Sala d. 9 Sept. 1841

Min alskade Pappa!

Jag skref ett brev för 8:ta dagar sedan som vist blifvit af¬
skickat, men Moster Hanna hade laft skrifva med, men brefvet
kom ej. Emedlertid har jag nu erhallit Pappas sista karkomna
bref. Jag kan icke nog tacka Pappa som är sa god och skrifver
sa ofta.

Om det fordras spetsar eller ej, till kragen kan ej Tante be¬
stämma förr än vi fa något, modernt mönster från Stockholm. Jag
har rådgjort med Amalia, och vi hafva nu beslutit att jag gör
åt Moster Hanna en brauche af hår, som ej går så mycket guld
till, Den föreställer en orm som slingrar sig i en valknut kring
en dufva eller hvad guldet kommer att föreställa. Äfven det
samma åt Lady; ty till en slinga går det mycket hår. Jag
tviflar nog ändå att det ej räcker till en åt Pappa utan bland¬
ning. Jag är så glad att Pappa tillåter mig detta, för hvilket
jag ödmjukast tackar.

Jag kan ej annat än bekänna rikligt för Pappa hela förhållan¬
det afseende tyskan. Sedan jag skrifvit, och afskickat Pappas
bref, var jag ej alenast ängslig öfver den tillämnade bekännel¬
sen för Tante och Amalia, angående Pappas önskan; utan äfven
för det jag skrifvit till Pappa att jag tvekat att uppfylla en
önskan af Pappa, som alltid borde vara mig helig. Jag tänkte
att Pappa måste finna mig mycket tadelvärd. En afton kom jag
då så långt att jag sade åt Amalia att jag hade något att säga
henne och Tante, men som jag var så barnslig att frugta för.
Hon frågade mig; men jag kunde ej svara då emedan vi blefvo hind¬
rade. Emedlertid hade hon nämt
detta åt Tante som en annan afton inkallade mig, och frågade
godhetsfullt hvad jag hade på hjertat som var mig så svårt att
omtala; om det var något farligt e.t.c. Då sade jag henne allt
äfven att jag skrifvit till Pappa om detta, utan att hafva med¬
delat Tante det Pappa bedt mig om. Hon gjorde mig en mild före¬
bråelse men sade att hon var säker om att Pappa skulle tillåta
mig fortfara med tyskan, sedan Pappa blifvit underrättad det
ej tar bort tid för franskan, och att det roar mig. Jag blef
då tillfredställd, och ännu mera sedan jag erhöll Pappa bref,

och funnit huru god och öfverseende Pappa är.