OCR Output

5.5

5.6

46
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

till bättre och ett par småskor; bästa Pappa låt mig få veta det.
Det blir snart mörkt att jag ej ser mera.

Pappas fästmö måtte vara bra god! helsa henne goda Pappa inner¬
ligt, det skall blifva mig en glädje att lära känna henne och
älska henne.

Nu kommer jag med en ödmjuk anhållan nemligen att få göra något
af mammas hår åt Moster Jeanette och M. Louise till julklapp, men
då måste det vara guld förstås. Ack gerna vill jag att det skall
blifva af mitt; delning skall väl någon gång blifva och då må det
vara i hågkomst hvad jag nu, om Pappa är god och tillåter det,
vill gifva åt Mostrarna.

Hvad jag alldeles glömt är att bedja om 2 alnar fint lerft, och
en aln foderlerft, om detta möjligtvis kan
komma hit vore det väl.

Jag kommer väl ihåg att ett af Mammas bref var borta men jag
önskade ändå få dem som funnos, Moster Hanna och M. Louise vill
äfven se dem. Sophie har enlit nämt om några dödsfall; men af
tidningarna har jag sett att Fru Forsell från Lycksele är död
äfven som Hand. Bokh. Burman i Umeå, hafva några flera inträffat?

Det var mycket glädjande att Pappa nu har trösken undan. Huru
blef årsväxten, bästa Pappa? Så olyckligt, att Moster Södermark är
sjuk, och skulle min goda Moster - - - men nej jag vill ej tänka
derpå. Hon måtte väl vara bättre då Pappa nästa gång är god och
skrifver. Några ord har Albert skrifvit straxt före sin examen
som jag erhållit. Nyligen har jag haft underrättelser från Hanöberg.
Den stackars goda Moster Louise har tandvärk och bröstvärk bland
andra plågor,
och är rätt sjuk, skrifver Moster Hanna. Ack vet Pappa! min goda
Tante Rudbeck, hvad jag håller af henne ju mer och mer jag lär
känna henne, hon har och varit så god emot mig. Hon har äfven
sagt mig att hon håller af mig - ack är jag ej då bra lycklig!

Så många goda menniskor jag har lärt känna.

Tante beder om sin helsning, och tackar för det Pappa är god
vill hafva besvär med Rehnstekar. Om det vore möjligt att få 8
stycken, så vore Tante dermed mycket nöjd, men hon är det äfven
med mindre, om ej så många kunna fås. Till Jul väntas unge Rudbeck
hit hem från Upsala, men så snart kan Pappa väl ej få bud till
Ups. Bäst vore om de kunde skickas till Stockholm med ett yttre

omslag till Berghauptm, af Forselles Sala, inlemnas hos Herr