OCR Output

45
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Pappa vill jag skall räkna upp hvilka skickningar jag emottagit:
Mina bref från Pappa, handukar (1/2 dus:) noter, Farväl till J.
Lind samt trådnyst. hvilket allt följde med liktalen till Moster.
Andra paquetet med Kapt. Strömberg hvilket, (som Pappa nämt, )
innehöll Yllechawl noter, af Norma, och lakan. Det senaste från
Upsala: Mammas hår, Wals af Bethoven (den alldravackraste, tack
Goda Pappa innerligt derför! samt för löftet att få Baijadér.)
fransk gramaire, geografi, och fransgarn samt strumpor.

Intet må Pappa vänta sig så stora framsteg i franskans talande,
alldeles oöfvad innan jag kom hit, har det varit svårt för mig
att kunna med lätthet uttala det; dessutom är Tantes och Amalias
tid så upptagen af oss alla, att det blott blir i skymningarna
tillfälle till conversation. Tante har varit god och tillåtet
oss få spela fransyska piecer för att öfva oss i språkets talan¬
de. Vi spelte en för 14 dar sedan (heter Les flacons) och skola
repetera den nästa Söndag, samt lära oss en ny
till innan Jul. Dock försäkrar jag Pappa att jag arbetar så godt
jag kan, att öfva mig i både det ena och andra, till nytta och
tillfredsställelse för mig sjelf, och till glädje för Pappa.
Tittellen till Baijadér, mins ej Amalia helt och hållit, mer än:

Thema till J'e suis la Baijader med varationer, af Bochsa.

Jag skref Brudtofflor derftre, att jag mente att de skulle nyt¬
jas, dagen efter bröllopsdagen pa morgon. Efter Pappas önskan
skall jag sy en vacker krage, är hon stor eller liten som Mamma
söta Pappa? skall således kragen vara stor eller liten, mellan
axlarna? om hvilket jag nämt för Tante - som jag har med mig då
jag kommer hem.

Det är så roligt att spela så vackra noter som jag nu har. De
stycken jag kan är Tante så god och låter mig spela pa fortepiano.

Pappas bref förvarar jag mycket väl i ett skrin, men jag har
ej häftat in dem än i frugtan att de ej skola blifva det så bra
af mig, som om jag sparar att få Pappas hjelp då jag kommer hem.

3 rik. har Theodors sändt, som äro otillräckliga till betalning
för ett par känger med galoscher som jag låtit göra, efter Pappa
var så god och gaf mig tillåtelse dertil; således har jag skrifvit
till Master Hanna att
af Kapt. Söderhj. få pängarna för laxen. De skodon jag hade förut
äro alldeles obrukbara, och är derföre i behof af flere således

vet jag ej, om jag får låf af Pappa att få köpa ett par kängor