OCR Output

S.

S.

3

Gh
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Sala d. 10 Ockt 1841

Min älskade Pappa!

Fir det sista karkomna brefvet, som så gladt Gfverraskade mig,
tackar jag min Goda Pappa innerligen. Farbror kom och stack det
sa skdlmaktigt under armen, då jag som bäst satt och studerade på
en karta. Verkligen! utropade jag i min förtjusning, det är 5 dar
sen sist. Han klappade mig vänligt på axeln och smålog.

Nu skickas med Fru Cullerholm till Stockholm tofflorna, som jag
med största omsorg försökt att få så vackra som möjligt. Om det
vore så lyckligt att de voro i den blifvande egarinnans smak skulle
jag blifva så glad; äfven önskade jag att Pappa skall blifva nöjd
med dem. Jag undrar om ej Bränlund skall kunna göra dem färdiga;
men de äro bra ömtåliga. Jag hade så gerna velat skicka åt Pappa
till julklapp svartkritsritningen, om jag hade hunnit fullborda
den
ty Tante ville ha den mörkare; och den målade törnrosen är för
stort format att oskröflad komma fram till Ume, då den skall
läggas i paquet. Således kommer jag att med föra dem sjelf.

Hvad tyskan beträffar tar jag icke med den bort någon tid för
franskan, ty jag läser den icke mer än 2 timmar i veckan, så att
jag blott kan få en liten kännedom i språket och kunna läsa det.
Mera franska än jag läser kan jag ej få läsa ty jag läser opp
lexorna på samma gång som 3 af mina kamrater (med hvilka jag
hunnit lika långt) och läser lexor ut Numa Pomplius ensam för
Tante. Dock försakar jag gerna detta nöje då Pappa vill att jag
ej skall fortfara dermed, blott jag kan vara nog dristig och be¬
slutsam till att förmå mig att tala om detta för Tante; ty jag
grufvar rysligt för allt som jag tycker är svårt. Jag är rädd
att hon skall tro mig icke tacksam, då jag för intet får lära för
Amalia språket.

Den 12. Ack, åter ett bref! min Goda Pappa hvad jag tackar för
det! Så (obeskrifligt och ovärderligt) godt, så roligt och så in¬
teressent att hafva en så god Pappa söm jag har. Jag är derföre
och så lycklig; ingen i verlden skall jag kunna älska så mycket
som Pappa. Dock icke
allenast derföre att Pappa skrifver ofta utan för att Pappa är
den bästa och förträffligaste Far! Ack Pappa om jag vore i Pappas

hulda armar!