OCR Output

5.2

s.4

43
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Någon öfning i sång blir det ej af här, ingen annan sjunger,
och det är tråkit att sjunga ensam, i synnerhet som jag ej
har någon röst att låta höra; jag är hesare nu, då jag sjun¬
ger, än medan jag var hemma. Men då jag kommer hem vill jag
väl försöka

igen, till guitarre. Det är bra lätt att lära acompagnemens
på den.

Påminner sig Pappa att jag lemnade till Pappa ej långt ef¬
ter Mammas begrafning hennes bref till mig under resan hit?
Det var dem, jag önskade få hitsända. Apropos! Pappa var god
som sände liktalen; jag har gifvit deraf åt några som interes¬
sera sig för Mamma.

Jag tänkte köpa mig en penknif i marknaden men det fans ej
några goda. Om Pappa är god och vill gifva mig en sådan vore
det vist bäst få af Krögers.

I förra veckan voro Mostrarna Leijel så goda och bjuda mig
komma till sig med en Fru som skulle fara dit; så roligt det
än varit och oaktadt Tantes tillstånd for jag ej, för att ej
hindra mig så mycket från spelningen i synnerhet. Provisor
Hellström har visat sin skicklighet att med skidor gå på vatt¬
net.

Hur är det söta Pappa? får Pappa tid att undervisa Sophie i
franska? hon har väl redan alldeles glömt hvad hon förr lärt.

Helsa hjertligt och ödmjukast min blifvande Mamma och tacka
henne för dess godhets fulla helsningen till mig. Jag skall
försöka att förtjena hennes godhet, och blifver henne en till¬
gifven dotter.

Goda Pappa äfven ber jag Pappa framföra mina hjertliga hels¬
ningar till Södermarks |
Profesorskan m.f. och de som äro goda med vänskap ihågkomma

Pappas ödmjukt tillgifna
Sala d. 26 Sept. 1841. dotter Fredrika