OCR Output

SS.

5.

44
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

dröfliga fart samma dag, sedan jag for derifrån. Helsa bästa
Pappa tusende fallt till edra vänner. Om Pappa skrifver till
min tillkommande Mamma - så var god söta Pappa och helsa inner¬
ligt ifrån

Pappas lydiga dotter Fredrique.

P.S. Ingen annan räkning har jag än posträkning. Jag hade litet

quar af mina handp: då jag skref förra gången.