OCR Output

s.1

S.2

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 39

Johan Anders Linders brevväxling

Sala d: 22 Aug: 1841 Söndags morg.

Min älskade Pappa!

Med hvilka känslor skrifver jag! och huru uttrycka dem; men jag
kan ej säga annat än hvad mitt hjerta känner. Ej utan tårar genom¬
läste jag Pappas bref, men de:voro blandade af glädje för Pappas:skull
och för min egen att åter se Pappa glad och lycklig; och jag
hoppas och tror att Pappa valt den som kan, både göra Pappa lycklig,
och vara en god Mor för oss, Sophie och jag i synnerhet som aro
allt för mycket unga att leda oss sjelfva utan ett Moderligt stöd.
Tro ej min Goda Pappa att jag skall tillsluta mitt hjerta för den

Pappa älskar, DD, nej! det skall

jag alldrig, utan det skall vara min högsta glädje, som äfven är
en helig pligt, att försöka visa min ömhet, och hafva ett barns¬
ligt förtroende för henne, att jag må göra mig älskad af både henne
och Pappa, så att hon må se att icke Pappas barn vilja störa hennes
lycka och frid; detta låfvar jag inför Gud hvilken jag äfven ber
gifva bistånd dertill! Jag har hört Pappa tala om henne, så att
jag är ej obekant med namnet, och vill äfven minnas att hon har 4
söner. Moster har bara skämtvis talat om att vi skulle få styfmor,
till och med ibland har hon sagt, det blir ingen ann än jag - men
alldrig har hon nämt Fru Bexelius, och ingen pa nagot alfvare.
Ingen tableau har jag målat på sammet, blott 3 dynor som jag
gaf bort ath Moster Lousie
Theodor och Moster Ålstr: men nu ämnar måla ettdera en ljusskjärm,
toillettes dyner eller någon annan bordsprydnad på hvitt sammet
till den Julklapp Pappa nämnde om, åt vår tillkommande mor. Äfven
om Pappa vill, ett hårarbete af Pappas hår, om det är möjligt af
så kort, att gifva henne då jag kommer hem, och får med Pappa re¬
sa till henne. Nu då jag kommer att börja med hår-arbete vill jag
be Pappa vara så god skicka hit något af mammas hår. Då Pappa
skickar Shawlen ber jag att Pappa är så god och med det samma
skickar en nyare gramaire än Stridbergs som jag nu har om det neml:
fins någon, samt ett tyskt lexicon, jag har hitils af pensions¬
kamraterna lånat begge delarna, nej det är sant, det sednare af
most: ålstr: men som är ide stora böcker ochså ovigt att handtera
samt äfven en geografibok om hvilken jag förr nämt till Sophie
som hon vist vet af, och om det ej vore fir avigt en karta. Och

äfven Pappas och mammas bref till mig, de förra vet Sofi hvar de