OCR Output

s.2

s.4

37
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

ofta på den. Och huru jag sedan i min mån vill försöka att
sprida glädje och trefnad omkring mig, för Pappas skull. Hvad
jag är lycklig medan Gud förunnar mig den glädjen att behålla
den huldaste Far. Men att skiljas från det vackra Hanöberg
och mina Goda Mostrar blir ock rätt svårt ¬

Jag har nu färdig den målningen jag börjat då jag sist skref. ¬

Om det ej är möjligt att få skor i höst är det nödigt att
jag köper mig sådana här emedan dem jag hade hemifrån äro
mycket dåliga, endast det paret jag sedan köpt har jag nu.

d. 8:de - . Jag ångrar att jag tänkte sluta mitt bref så
litet i förrgår. I Alphyddan ar det ett stycke som kallas re¬

soluto, det kallar jag Friherrinans - eller Tantes lynne, bada

Mostrarna vill sa gerna att jag skall spela det. Bajadair är
ett mycket vackert stycke om jag kan fa nagra noter till det
vill jag så gerna spela det.

Moster har nu farit på barnsöl, till Starforss hos Ingen:
Carlsson. Jag är hemma hos Moster Louise. Hvilken (d:14) stor
glädje har jag icke haft! Cousinerna hafva varit här på Hanö¬
berg, och jag har nu äfven fått se Fredrik, och jag håller så
mycket af dem allihop. Sophie är en utmärkt, en förträfflig
flicka, ack, om jag kunde blifva som hon! Det blef ej af något
med min färd med Kapt: Everlund ty han fick ej tid att resa
förr än om en vecka.

I morgon skall jag, om det blir passande väder återvända
från det glada trefliga och kära Hanöberg till staden. Under¬
ligt nog är det mera trist i stan än här, der jag med mina
hulda Mostrar jolrar och är glad; ty de dela hvarje min känsla ¬
Der är det träget arbete, men då jag väl varit några veckor är
jag åter van vid det, och då trifs jag mycket bra; Och jag har
ju flere, flere gånger sagt huru mycket jag älskar min Tante,
Farbror, och deras barn; Amalia framför allt.

Medan Fantarna som här agerade en liten pjes hvaruti jag var
med, som Moster Louise skrifvit.

Tiden hastar, och jag bör taga ordning på saker från tvätten
samt laga och sedan packa in den. till imorgon hästen skall gå
kl:4 - Moster wet jag nog har ej underlåtit att omtala Tantes
åter förnyade godhet, att först och främst afdraga tvenne må¬
nader, dessutom vilja behålla mig för riksgels, hvad som förr
var i banko. Hvad skall Pappa säga då det nu fallit sig så

att jag varit med flera gånger att agera?