OCR Output

s.4

Ant.

s.4

S.2

35
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

litet muntrare om Pappa är god och läser det.
Goda Pappa framför mina ödmjuka helsn: till Profesorskan och

Moster Södermark, samt

i marg.:

hjertliga helsningar till alla som äro goda och komma ihåg Pappas
aflägsna dotter Fredrika.

P.S. Medan jag är på Hanöberg målar jag för Moster Louise en
tafla med figurer hvilket är min högsta förtjusning, alldrig för¬
ut har jag färglagt ett ansigte. Ack huru blifver

säden i år? Har Pappa sett det verket nöje och bildning? Har

Professorn det, eller kanske Pappa? Summa 1 riksd: riks: och
några styfver är hvad jag har quar. ack det är rysligt men jag
skall försöka att hushålla.