OCR Output

s.2

s.4

30
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

mig lara den orientaliska målningen. Några af pensionairerna
och jag skola spela en fransysk pjes i sommar som vi nu läsa
öfver, fante vill

det emedan vi då öfva oss att tala franska mera ledigt. Cref¬
vinnan och kapten Söderhjelm hafva bedt mig helsa, samt Mos¬
ter Ålström äfven som M: Ahl rätt innerligt. M. Ahl har varit
sjuk, hon har nu förlorat tusen riksd. genom kronf. Borgman
som Pappa troligen sedt af tidningarna huru oordentligt och
orättvist han handterat sin tjenst.

Moster Louise är sjuk nu, hon har mistat den goda matlust
hon haft förut, hvilket är ett bevis på att det är en annan
sjukdom än den vanliga, när Moster Hanna sist skref nämde hon
ej att hon var sämre men att hon var mycket matt och svag.
Rättnu komma väl de främmande.

Det har börjat blifva temligen grönt och äfven växa åtskil¬
liga blommor redan ute. rågen är rätt vacker här ikring. Lagus
har varit hit till Sala, och for sedan till Dalarna han sade
att han skulle komma in vid förbi farten. - Det skall blifva
vackert i sommar da Pappa rangerat sa trefligt pa garden. Ack,
af nästa bref Pappa är god och skrifver får jag höra min
Hannas öde! - Hela famillen Södermarks ber jag Pappa helsa
mycket äfven som Profesorskan. m.fl.

Jag förblifver Pappas lydiga
dotter Fredrika.

Till Min Pappa.