OCR Output

S.2

5.3

26
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

second. Mycket öfningar och schalor spelar jag. Nyss har jag fir¬

färdigat min ritning åt Pappa, och jag är så glad deröfver, nu
skall jag rita i färger. Jag får lära mig orientalisk målning om
jag köper mig penslar, men man bör hafva 6, och de kosta 36 sk.
stycke. Det kommer an på hur Pappa vill. med rätta bör det vara
enkomna färger, likväl kan man lära sig med vanliga. Om så är att
Pappa är god och tillåter mig det, skall jag skrifva till Albert
att han köper dem. De nya tryckta noterna äro allt dyra derföre
har jag skrifvit af samt af hvad jaga spelar, men kan intet hinna
det så mycket. Som Borgmäst: har numera dem till Sala for man
intet hafva dem så länge att man hinner skrifva af dem. Vi sam¬
tala alltid om aftnarna Amalia och jag innan vi lägga oss och
äfven Tante talar rätt ofta på fransyska med mig.

Ha Tante m'a prie' de vous faire ses complemens. Tante sade fin
helsning på fransyska och bad mig skrifva den så.

Jag har med Barons varit bjuden till Wesby 2 gånger sedan jag
sist skref, och en Söndag till Norrby, och en par gånger till
Friherrinnan Duvall. Igår till Major Rotlibbs. Min Dagbok får jag
ej till att skrifva ut, jag skrifver i stället nästan en till
Sofi. Intet är det så svårt att spela på quitarre men det fodras
öfning. Farbrors quitens borde jag skicka men beder Pappa förlåta
att jag sparar till nästa gång efter som lodet blir fullt ändå.

Helsa hjertligt till Sofina, och alla som äro så doda och fråga
efter Pappas

lydiga dotter Fredrique

P.S. Nu är det främmande här hvarföre det blifvit så slarvigt
skrifvit. Fru Ålström har bett mig helsa mycket till Pappa och
Sofi.