OCR Output

S.2

24
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaéxling

Under marknaden har ej någon undervisning erhållits. Tvenne
Judar "hafva hyrt 2 rum. derföre har det varit mycket trångt.
De hade så mycket vackra saker. Jag köpte för 12 sk. engelska
stickor för att hav att gifva Jungfru Carin på Hug. som tråck¬
lar och stryker åt mig, endast någon gång i nödfall låter här
i Sala tvätta något.

Jag glömde således i mitt sista bref till Pappa helsa ifrån
Sophie Fant och tacka för kråsnålen som hon tyckte mycket om.
Hon bad mig bedja Pappa förlåta att hon icke skrifver sjelf,
men hon skrifver så ogerna till någon, mer än, till Moster
Hanna och sina syskon.

Jag läser intet tyska så mycket som franska, men tror mig
kunna få fortsätta det
för Albert då jag kommer hem. Baron Rudbeck är icke något an¬
nat än Baron, och kallas så; han har varit kapten, men tagit
afsked.

Då Theodor lemnade Munga kom han och stadnade här i Sala
nära 2 dagar, och bodde hos Fru Ålst:m

Konungens födelsedag firades med dans. Theodor kom den 26,
och bjöd mig och Amalia på den. Wi voro der alla 3 och hade
mycket roligt. Moster Ålstr. har bedt mig helsa till Pappa så
mycket. Jag har börjat i svart-hvitt åt Pappa ett stycke, som

jag kopierar efter ett ur bildning och nöje. Få se hur det må

lyckas mig. Jag hade ämnat, och så gerna velat skrifva till
Lady denna gången, men Theodor sade att Ladys bror skulle
snart komma till Sala, och derföre vill jag spara till dess
och skrifva. Will Pappa vara god och helsa henne hjertligt
ifrån mig, och till Moster Södermark, m.fl. Jag ar rädd att
jag inte kan gifva Proffesorskan ett sådant svar som hon för¬
tjena.

Pappas

tacksamma dotter

Fredrika,

P.S. jag betalar intet hvar gång jag skickar på posten utan

Farbror låter skrifva in det i sin postbok, är Pappa emot det?