OCR Output

S.2

23
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Sala d. 21 Februari 1841.

Min goda Pappa!

Tack!! af hela mitt hjerta älskade Gmme Fader fér brefvet,
och för penningarna som jag rigtigt erhållit. Hur skall jag
kunna tacka Pappa nog, för den ömhet och kärlek hvarmed Pappa
omfattar mig. Jag skall försöka att med nogranhet följa Pappas
råd, Också kan jag nu försäkra Pappa att jag är fullkomligt
frisk. ¬

75 R:dr skulle det vara sade Tante för ett quartal, således
300 för året. Blir jag icke här längre än 9 månader, skall
det väl icke sändas mer än 2 quartal till, kan jag tro. Tante
ber mig helsa så mycket och tacka Pappa, de kommer innan mark¬
nadens slut. Den räcket här en och en half vecka. Jag köpte
mig skor och vantar till balen, men gick ändå intet opp, det
skulle ha kostat 1 R:dr och 12 sk. och det tyckte jag skulle
hafva blifvit ett allt för dyrt nöje då jag ändå inte var
säker om att få dansa. Marknaderna är det alltid mycket folk.
I stället ämnade jag gå på vaäaxkabinnettet, för 24 sk. Men
blef bjuden utaf Ing. Carlson tillika med Sofi Klingvalt och
hennes bror att se det. Det var verkligen interessent och ro¬
ligt att se; första gången var jag helt förtjust, men då vi
stodo quar tills det ånyo visades var illusionen förbi. Vax¬
bilderna sågo ut lefvande
somliga dansade, andra nego, eller ruscade pa hufvudt, *
Skuggspelet var likväl det bästa hvilket slutade med att
sveriges vapen brann.

I stället för att köpa en siden hatt, - som Pappa låfte mig
da jag for hemifrån och ville medtaga det röda tyget, - som
hade kommit pa 11 eller 13 R:dr, köpte jag vackert tyg till
en klädning för 10 R:dr som jag kan ha på bjudningar med he¬
der, då jag så ofta är bjuden med Barons på de förnämsta
ställena. Till sommaren kan jag hinna köpa en enkel halmhatt,
som kostar 3 R:dr. B:ko. Bandenna till den har jag köpt för
1 R:dr. och 32 sk. Ack bästa Pappa förlåt mig att jag utan
att tillfråga Pappa gjort det. Moster Hanna och Tante tyckte
att jag behöfde en ljus klädn. utom den hvita har jag endast
mörka.

Jag är så ängslig att Pappa skall blifva ledsen pa mig.

* Otydligt i originalet/EL