OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 22

Johan Anders Linders brevväxling

En par veckor sedan voro här konstnärer, som hade en stor
orm 5 alnar lång, att visa, samt andra utländska djur. Jag
war intet dit. Särskilt tackar jag Pappa för Pappas åter för¬
nyade godhet, att rätta mina staf-fel, och Pappas ömma för¬
maningar som jag lagger pa hjertat. Jag bekanner vist att jag
Slarfvar da jag skrifver, sa att stylen blir ful, men da jag
har så brådtom, hinner jag ej göra det som jag önskade.

Hos Kamrerskan Mellgren har jag redan warit en par gånger,
hon är rätt rask, nu fast hon war illamående i vinter. På ett
annat ställe har Moster Ålström låfte följa mig, jag har
förgätit namnet. Jag tror att jag redan talat om för Pappa
att jag till Jul, gaf en sammetsdyha, som jag målat på, åt
Most. Ålström; nu, då jag sist war dit, skänkte hon mig ett
par, strumpeband, mycket egna och wackra af henne sjelf gjorda.

Det ar och har warit på modet här i Sala att, arbeta, ettera
sy eller något annat handarbete på Söndagarna, äfven när de ga
ut och helsa på hvaran, hvilket jag aldrig deltagit uti, o
vist inte ämnar göra. Jag har blott sagt att mina Föräldrar
aldrig tillåtit mig arbeta Söndagarna; Det är, måtte jag till¬
stå, bra otrefligt, till och med förargligt, att se på, att de
intet hålla söndagen helig. I dag har jag spelat a quatre mains
med Tante. Will Pappa att jag skall lara mig har i pension mera
Geografi an, om Sverige, eller huru mycket? Bra mycken tid tar
den bort. Blifver Comm. Stenberg, Commenister pa Backen?

Mitt herrskap bedja helsa sA mycket. Framför Goda Pappa, min
vordnadsfulla helsning till Sdéddermarks, och Profesorskan m.fl.
ifrån. Pappas

Lydiga dotter

Fredrika.

P.S. min skyldighet hade det warit att skrifva Nvårsbref till
Lady denna gång, bed henne dock ursäkta att det icke blifver
förr än nästa. Patron Sejpel bad mig helsa till Pappa, äfven

så hans Fru.