OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 21

Johan Anders Linders brevväxling

Sala. d.24 Jan. 1841 Söndag.

Min älskade Far:

Åter har Pappa skänkt mig bref, jag tackar tusende falt der¬
för. Jag har aldrig känt en så obeskriflig glädje, i min lef¬
nad, som att här, der haf och länder skilja oss från hwaran,
få se bref till mig, då jag igenkänner den wälbekanta kära
stilen, på brefvet. Julafton war det så roligt att tänka, det
jag talte med er, fast jag war fjärran ifrån eder. Nu är julen
förbi med dess ofantliga behag, nu är jag åter i mina förra
förhållanden, med förnyad ifver att arbeta på det nya året. ¬

Redan har jag fått en lection i tyskan hvilket sker tvenne
gånger i veckan. Äfven har jag börjat spela guitarre, den har
6 strängar, och är i vanlig form. Med glädje kan jag nu under¬
rätta Pappa att jag är fullkomligt frisk, både ifrån migrarie
och bröstvärk söm jag nyligen haft, det Pappa ser i Sophies
bref.

Barons och Friherrinnans vilja ar att få betalning för hvart
quartal. Tante ber Pappa, i fall det skulle falla Pappa lagligt
att den till Sala marknad som börjas den 12 Febr. sändes, ehuru
qvartalet ar till fyllest. Nu kom det bjudning till Wäsby, till
Bergshaupman * Amalia, Mari Louisa, Adolf, och jag, äro bjudna.
Således får pennan hvila så länge.

Den 25. Jag har wäntat Theodor i dag men han har icke kommit.
I går hade vi mycket roligt. Jag skulle fråga, om Pappa är god
och tillåter mig gå på något spektakel eller bal, i marknaden,
då alla gå härifrån, jag tror till och med att moster Hanna
kommer in. I sadant fall vore jag också nödig om ett par skor,
om jag får låf av Pappa att då köpa ett par. I marknaden då det
här alltid fås för godt pris, behöfver jag köpa ritpapper, att
låta binda in till ritbok, en ritportfölj, sammet att rita på,
ock blanksmörja, och om det nu är något som jag för momengen ej
kommer ihåg, som Tante har sagt att jag bör hafva. det war sant!
en notbok också? Jag vet ej en gång om pänningarna räcka; en
sommar-hatt bör jag äfven då köpa. Jag försäkrar Pappa att jag
är riktigt ängslig då jag tänker på huru mycket pänningar, här
gå åt, ehuru jag har velat spara så mycket som möjligt. Jag har
skrifvit upp uti en liten bok hvilka utgifter jag hitintills
haft.

* Otydligt i originalet/EL