OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsakriv 19

Johan Anders Linders brevväxling

Sala d. 14 decemb. 1840.

Min älskade Far!

Tusende fallt tackar jag för Pappas obeskrifligt kärkomna
bref, och för Pappas goda råd och förmaningar, som jag vill
försöka att punktligt följa. Jag tänker mången gång på huru
mycket jag kostar Pappa, och ber Gud att jag rätt skall be¬
gagna denna korta men dyra tiden, att Pappa må få glädje af
sin dotter.

Pappa nämde i att jag ej behöfver skrifva till så många på
en gång, men jag skrifver ej alla på en dag, utan, litet då
och då när jag får tid, ty jag vill fylla lodet, se Pappa.

Men efter Jul kommer jag att få mindre tid när jag börjar med
tyskan och guitarre-spelningen. Tuska snällmålning och guitarre
spelning lär mig Amalia, detta har ej hört till pansionen här,
utan att betalas särskillt, men Tante har sagt att hon ej vill
ha nånting af mig utan lära mig allt hvad jag hinner på den tid
som jag är bestämd. Det enda som skulle betalas särskilt för
vore det hår arbete, om Pappa wore god och tillät mig att få
lära det. Det kostar 6 riksd. riksj: Utom ställningen som inte
blifwer så dyr. Det brukar annars kosta 10

rikd. - Pappa war så god och sade att att Pappa sänt mig 10
riksd: innuti mitt bref lågo de intet, kanske innuti Moster
Hannas, hvilket jag nu så snart posten går skickar till henne.
Om så är tackar jag Pappa ödmjukast derför. I Julheljen skall
Jag begagna tillfället att skrifva mera till hemmet. Till
Proffesorskan har jag nu skrifvit så godt jag kan.

Första julafton är det nu söm jag är skild ifrån hemmet rätt
besynnerligt förefaller det mig. Och då jag tänker på, den sista
Julaftonen huru glada vi voro att Mamma årkade komma till Prost¬
gården; huru annorlunda är icke allt nu, då jag förreställer
mig eder der hemma, ser jag intet den fordna lifliga glädjen ¬
- O måtte Gud låta nästa år blifva gladare för oss alla.

Tante och Farbror hafva bedt mig helsa till Pappa. Baron låter
alla helpensionaerer kalla honom så. Deras son har i dag kommit
ifrån Upsala. Tante har redan i hans närvaro bedt att vi skola
ej kalla hvarandra Baron och Mamsell, utan nämna hvarandra vid
namn. Han heter Adolf. Adiuc söta Pappa. Helsa hjertligt alla.
Som jag ej kunnat muntligen tala vid Pappa på Julaftonen har
jag nu gjort skrifligen. Jag förblifver min gode Pappas dygdiga

dotter
Fredrique.