OCR Output

s.3
s.4

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 17

Johan Anders Linders brevväxling

en vecka war jag nu på Hannöberg. Då jag warit hos

Mostrarna och i förtrolighet talt med dem, då tycker jag att jag
fått en ersättning efter Mamma. Moster Hanna är så moderligt öm
och god emot mig och huld om mig, och är på allt sätt som en

mar emat mig, huru kan jag wara nog tacksam emot mina och min
dyra Mors vänner.

Albert har ännu ej låte höra af sig hvarken hos mig Theodor
eller Mostrarna. Har han skrifvit till Pappa? Albert lemnade mig
10 riksdaler ricks. då han for, jag vill vist försöka hushålla så
godt jag kan dermed. men då man ingenting får in utan blott måste
lemna ut räcker intet 1 rickd. långt. Jag för nota på allt hvad
jag köper den skall jag skicka Pappa sedan min tia är slut. Tokit
var det att jag ej kom att bedja Pappa om papper innan jag for.
Så hade jag sluppit köpa det

Ant. i marg.:

s.4

S.2

åtminstone. Mycket bra gick det då jag skulle explisera fransyska,
ack! hvad jag var glad att Pappa, lärt mig grundligt gramatiken,
då jag nu sist war på Hannöberg läste jag äfven uti den. Jag

tror vist att

att Tante är ganska skicklig i att undervisa i ritning som i
annat. Det är så roligt! så roligt! att rita! I synnerhet figurer.
ack! hvad

jag tycker att jag skulle ha mycket att säga och fråga om. Men nu
blir det otillräckligt papperet slut. Skänk mig det obeskrifligt
kära nöjet att få bref ifrån min goda Far! - Helsa hjertligt till
alla anhöriga och bekanta ifrån

Fredrika.

P.S. Ifrån Theodor har jag haft bref i afton, han mår Gudskelåf
väl, han nämnde att han snart kommer att resa hit och helsa på
mig, föret och vädret har hitintills hvardnat honom, det gör det
nog nu också. Jag är så glad så glad att få träffa honom om ej

*x* * ok

Snö, men idag är det snöslask. I afton har jag varit hos moster
Ålström, hon omfattar mig äfven med moderlig ömhet. Bondfolket

här ikring, alla kännen de Mamma, och alla saknar henne, det är

*Otydligt i originalet/EE