OCR Output

Ant.
s.4

5.3

S.2

14
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

hade smällt sa att: jag ej viste något af förr än jag war alldeles
blöt på ena sidan. Då vi kommo fram till Elfkaleby Gästg.g. så
war der redan utaf resande upptagna de bästa rummen, så att vi
fingo blott ett rum och det var en dragig vindskammare, som war
alldeles oeldad, då wi ändtligen fingo oss en brasa, började vi
med att torka oss och wåra kläder. Mer än en säng fans intet, med
säng-kläder och en träd Soffa,

alldeles utan kläder, intet en gång, en kudde eller ett täcke,
intet eller någon dyna eller madrasse, det blef dock min hvilo¬
plats öfver natten. Herrarne lade sig klädda på den andra sängen.
Det war rysligt kallt i rummet men jag såf dock ty vi kommo ej
förr dit än kl. 3 på morg. då jag vaknade frös jag otroligt i
synnerhet om fötterna, jag låg dock i mina kläder och hade der¬
till en rock på mig, och en under hufvudet. Då jag vaknade kom
Docktorn och bjöd mig kaffe, jag skrattade och tackade. ¬

I Yfre träffade vi Organisten Öberg en bekant till Pappa. Han
war så artig emot oss. och så glad att få träffa oss och få tala
om Pappa. ¬

Här skildes vi med Dockt. Hallst. som for till uppsala och
Stockholm. Men allt under vägen, kan Pappa tänka, så fingo vi
hvart annat håll åka med Upplands vagn och hvart annat med Upp¬

land släde eller skrinda.

i marg.:

helsa alla från Fredrika

Jag tröttar Pappa med att vidare tala om det följande, utan
nemner blott att vi Lörd. gquällen kl. 8 kommo fram till Hannöberg
efter tusen mödor och
besvär. Så välkomna vi voro, och så oandligen glada vi voro, kan
Pappa nog föreställa sig. I går voro Fröknarna * Mam. Borgsson
och Otilia *
voro på Hannöberg i går. de förstnämda voro quar öfver natten men
Otilia som redan blifvit min goda vän måste hem. då Fr. —- .. i
dag foro hem och M. Borosson följde Albert och jag med. och ha i
dag warit till, * Söderhjelms.

* Otydligt i originalet /EE