OCR Output

s.4

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

lemna den till en skicklig smed har i Unanger. Wi ha warit och
besökt smeden. Han har mycket * inrattadt, det gar genom
vattenkonst, det ser ocksa bra konstmassigt ut. ¬

Gefle d. 22 Okt.

Äntligen ha vi då hunnit hit, men manga afven-tyr ha vi åter
haft. Ifrån Bro reste vi kl.10 på quällen, och kommo ej förr
än kl. % 8 på morgonen till kungsgården; vi hade då kört 9
fjernd:n. Det war så mycket snö så att vi må alldrig kommit
någon vart. När vagnen undersöktes i kungsgården, hade andra
hjulet gått sönder och om Vagnen äfven warit helbrägda hade vi
dock intet kunnat fara med den; ty nu hade vi 3 a 4 avarter
snö; så att vi voro då tvungna att taga släden och sätta upp
vagnen, hvilket vi ock gjorde. Utaf Docktor Hallström fick jag
låna en duktig pälls till fäll om fötterna, samt en med ylle¬

fordrad kappkrage af skinn allt detta war ypper¬

Ant. i marg.:

s.4

ligt för mig. Jag hinner intet nu skrifva mera. Här på Gast¬
gifvargården äro Lagm. Cygnaeses och vi ha träffat dem de ha
låft tage mitt bref.

P.S. Albert hinner intet skrifva men ber mig helsa oändligt,
äfven Docktor Hallström ber mej göra det samma.

Farväl, söta Pappa! helsa hjertligt till alla som frågar efter

Fredrique

* Otydligt i originalet/EL

12