OCR Output

iq . . . . 1
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv q

Johan Anders Linders brevvaxling

Bro Gastgifvaregard d.20 okt. 1840.

Min baste Far!

Ödet, må jag säga, har styrt oss så långt. - I stället att fara
sjövägen, ha vi valt att fara landvägen, hvilket, så mörkt det
än sett ut ibland, troligen warit wår lycka. Magister Berglin
war så god och erbjöd oss sin wagn, ty den skulle lika till
Sala. Wi fingo ressällskap, och tyckte det derföre wara uträk¬
ning att begagna oss af den. Medicine Kandidaten Hallström, som
annors ämnat fara med Örnsköld, gjorde oss sällskap. Han skall
till Stockholm, af honom ha vi dock intet längre sällskap än
till Gefle,
men derifrån betalar Magister Carl Berlin half skjuts. Till
Doktor Norrmans voro vi, innan vi reste, det war pa en f.m. och
vi blefvo quarbjudna till middagen - De woro mycket hyggliga
och artiga emot oss. Doktorn bad mig helsa till Pappa då jag
skulle skrifva. Hos Biskoppens voro vi äfven, samt hos Doktor
Berlins. På det förstnämda gingo vi en f.m. och blefvo till¬
bakabjudna kl.3:2 på middag. På afton kl.4 återvände vi fran
Biskopens, der vi haft mycket interessent och roligt. Fredriqca
Forsberg war der äfven, samt en Artist, hette Staf. - Aftonen
passerade vi hos Berlins. Flick:ne Berlin sutto kring ett bord
och hade handarbeten, jag bad att få deltaga, hvilket jag
gjorde. Wi blefvo bjudna att soupera der. Doktorn och Doktor¬
rinnan samt Magister Berlin och Magnus Berlin sutto inne och
converserade, aftonen blef
ganska interessent och vi hade ganska trefligt der. En egen
slags malning viste oss Magnus, som han sjelf ritat, det war
en blomma, den war utskuren och satt pa ett annat papper,
mycket fort skulle det ga, men sag anda mycket bra ut.

Den 17 foro vi ifrån Hernösand, resan gick lyckligt till
Hudiksvall, men der började det snöga ohyggligt. vi voro till
Dalhboms, Handelsman Dahlbom rådde oss til att fara ändå. Det
war i går aftons som wi voro der, vi blefvo bjudna till guäll¬
ens. Clara tänkte att Sofi skulle skrifvit med mig wi blefvo
snart du och bekanta, och jag fann henne ganska hygglig och
okonstlad. Wi logerade på Gästgifvaregården öfver natten, på
morgonen war det snöföre, Albert gick och funderade med Gubben
Dahlbom, slutligen kom han till oss, och vi foro fast än sent
på f.m. ungefär kl.11. Under vägen hit till Bro, har Wagnen

gått sönder så att vi ha warit tvungna