OCR Output

S.2

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Degerfors d. 1 Mars 1840.
Hulde Alskade Pappa!

Huru glad och Ofverraskad blef jag ej att fa bref af min Gode
Pappa, som jag så mycket håller af och så mycket älskar. Huru
gerna vill jag icke såsom, Mamma blifva god och älskvärd, - och
när jag har en sådan öm Far quar, så vill jag framför allt i
verlden, göra honom glädje, - och om jag kunde gifva honom - ännu
här i lifvet - - glada stunder.

Ack! Ack! om jag kunde likna Mamma, och vara värdig att bära
hennes namn. Huru roligt och intressant skalldet ej bli att få
se Mammas och Pappas bref - der måtte jag vist få
lära mycket godt. Måtte det bli snart Söta Pappa.

Ack! om jag kunde fortjena Pappas oändliga godhet och ömhet ack!
med bästa vilja vill jag blifva Pappas ålderdoms olädje och det
ber jag dageligen till Gud. Nästan alla utom jag äro i kyrkan och
nu sitter jag alldeles ensam i vinskamaren som vi tillika med
Nenne och Sophie Burman bebo fensterna äro till södern, och jag
ser nu solens vackra men strarka sken * på rutan. Jag sitter
nu här i min enslighet och vill tala med Pappa - min Goda Pappa.
Hvad jag tycker här i Degerfors är vackert vi foro härom dagen ut
till Kulbäcks hed för att se Lapparnas kåtor och renar, det
var så vackert i vägen tyckte jag. Vi kommo först ner i en djup
skön dal hvars höga poetiska höjder, blott likna fantasiens.
björk gran och tall pryda de vackra sluttningarna. sedan fore vi
ner på sjön, äfven der var vackert att se de vackra höjderna om¬
kring sig. Kyrkan ser man mycket högt skada den är så liten. En
hög kulle sågo vi som skall vara mycket vacker om sommarn, när
man da är på den samma skall man se Degerfors i Circell.

Katorna voro roliga att se äfven så små lapparna som jag tycker
äro så behändiga. En liten - liten Lapp såg vi som var ungefär 3
quarter lång, som skulle vara väl vara ett år gammal, han sprang
så lätt så lätt på snö-drifvan men föll
stundom. på hemvägen sågo vi ett par lappar som körde en ren med
dess akja. I förrgår voro vi ut nära rosendal och sago en hel

hjord renar, hvilka vi sprundo i kapp med.

* Otydligt i originalet/EE