OCR Output

S.2

5.5

s.6

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Degerf. d. 14 mars 1840.
Hulde Pappa!

Åter nu har jag att tacka min Pappa för så mycken faderlig
gohet och Gmhet; att jag fick heta Fanny var mig kärt jag blef
så glad der öfver; för några år sedan, bad jag Mamma
att få heta Fanny, då sade hon "när du blir större, och om du
blir god och bedskelig", och något mera sade hon ock, Gud låte mia
nu förtjena det.

I förrgår aftons voro vi hos Sundlings der vi drucko kaffe och
åto pankakor. Pastor Löf, kom dit sedan han slutat med läsar¬
barnen, Madam Sundling är mycket välvillig, munter och pratsam.
Den minsta
flickan var så vacker, hon är helt liten, det roade mig att bära
henne, och hon var alldeles tyst och snäll, fast intet hos alla.
Moster B. gick hem litet förut, men jag och de andra stannade
quar. När det började bli mörkt gingo vi, i stället att gå hem,
ett stycke längre, till Christineborg. Stjernklart och vackert
månsken var det, och i andledning deraf, roade det oss att vara
ute en stund, och vi sjöngo litet (Emmas stjerna) och (månen vand¬
rar på himlen blå). Månen hade vi mitt fram för oss, jag såg på
den, ty jag tyckte den var så vacker, och under det jag såg, föll

mig i tankarna, ugefär så här,

I afton lyser månen så klar och skön
På Jesus jag hoppas,

Till honom jag sänder min bön.

Månen blickar till oss och ser

Hon skadar oss och ler.

Det var halt, men Pastorn ledde mig, och de andra hvarandra.
När vi kommo hem fingo vi brefven och paketet, då blefvo vi sa
lyckliga så. Tacka gode Pappa, fiir de vackra banden som nu pryda
förklä't
samt för det öfriga Pappa skickade. Hvad jag nämnde om Sofi Burman
var i andledning af att Albert sade att han funderat på Sophie
Burman ifran Calix Cousine till Sofi B. har, att hon skulle komma

till oss, jag frågade Nenne hvad hon trodde så sade hon att hon,