OCR Output

5.7

S.2

s.4

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Degerf. den 9 mars 1840
Gode Hulde Pappa!
Efter, som jag så väl hinner vill äfven jag bifoga några rader
till min goda Pappa, och hjertligen
tacka pappa som åter kom ihåg mig med bref. I går aftons, en stund
sedan jag afskickat mitt bref till Pappa erhöll jag Pappas bref.
så glad så glad blef jag! Vi ämna skicka brefven med Patron
Meuller och Benkvist; och just
nu hör jag att de ha legat i Renfors och äro nu på vägen hit. Det
enda par skor jag skulle behöfva, vore det mina hvita Lappskor,
om de kunde hit komma med något bud. I dag äro vi båda, och Nenne,
bjudna till Sundlings. Nenne ber att Albert skall låna ifrån Prost¬
gården döde-gästen. Helsa Albert
Önskar Pappas

månd. morgon. Frerika

Till Pappa.