OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Degerfors Den 8 Mars 1840.
Gode Hulde Pappa!

Här sitter jag, så långt ifrån min hulde älskade Pappa, ack!
om jag nu kunde få sluta Pappa i mina armar, och tacka Pappa,
och i Pappas sköte, få gråta i glädje öfver Pappas ömhet och
kärlek
till oss, ack! kunde jag vara nog tacksam emot Pappa, näst den,
som skänkt mig lifvet, att få lefva för en sådan huld öm Far.

Att tänka på det att jag skulle mista Pappa - ~ - nej o nej då
blef jag olycklig, då hade jag intet stöd guar hdr i verlden da
vore allt mörkt för mig.

Jag vill vårda Pappa på
Pappas ålderdom, och om möjligt genom min barnsliga omvårdnad för¬
länga Pappas Lif, ock jag beder dageligen Gud att Han måtte låta
Pappa lefva hos oss, vi unga svaga, utan Pappa, vi kunde ej lefva
utan Pappa. Pappas bref genomläser jag hvar dag och finner, för
hvar gång, jag läser, något nytt jag fäster mig vid, och finner
huru
litet vi kunna förtjena Pappas godhet. Huru mycket Pappa vakat och
bett för oss, borde ej det vara för oss vår största omsorg, att
Pappa må få hungnad och glädje öfver sina barn. Och det skall ock
blifva min största omsorg att lyda Pappa, och göra allt till
Pappas nöje, att Pappa må få glädjas på sin ålderdom.

Tack goda Pappa för förklädet
det är nu färdigt och sitter på mig, band, fattas väl, men, nog
bergar jag mig här, äfven så för Papperet får jag tacka Pappa.
Jag blef så glad när jag fick se paketet ock brefvet, att jag
hoppade i glädje. alla må vi här väl, Gud låte Pappa må göra det
samma! Vi ha nu dagligen skrifvit
en par sidor i skrifboken samt läsit i Melins svänska historia,
äfven så franska gramaireen, men om vi haft den andra, hade det
vist varit bettre, skall den ej finnas nere i Alberts kammare på
bokhyllan der?

I förgår var Fru Sedåén här och jag var värdinna för kaffet. Öm¬
som syr och stickar
jag. Hvar dag äro vi ute och spatsera i synnerhet roar det Moster
Burman.

Farbror har skurit tvenne växter, som sutit på halsen, den ena

var en flicka från Norsjön, och den andra en Gumma ifrån Umeå.