OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 19

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala 14:de dag Jul 1853.
Goda Pappa!

Med Ceorg Lundmark, som i förrgår afreste, sände jag Pappa ett
paket, innehållande ett komplett exemplar af min disputation jem¬
te det insektpulver, som Pappa begart, och & dussin linnestrumpor.
Något bref medföljde icke, utan wille jag nu underrätta Pappa om
tillvaron af paketet, i fall Lundmark skulle dröja att framskaffa
det. Lundmark har nu, säkert till stor fägnad för föräldrarna,
expedierat sin Cameral-examen och under helgen inskrifvit sig i
Kammar Collegium.

Gerna hade jag nu begagnat tillfället och öfversändt exemplar
till de öfriga deruppe, som förut fått första delen, men dels
wisste jag ej rätt huru många desse äro, dels
har jag nu blott nagra fa exemplar quar af de första delarna,
hwilka jag for fdorefallande behof måste behålla. Likväl, om Pap¬
pa tror att en eller annan gerna ville ha afhandlingen full¬
ständig, så kan jag lätt vid tillfälle skicka några exemplar
till komplettering. Farbror Gfm skall jag väl åtminstone ej
glömma .

Ännu ha betygen ej fallit ut; facultets-göromålen ha hwilat
under helgen, men innan kort torde de väl nu återtagas, heldst
enligt de nya Universitetsstatuerna, som med detta år träda i
verksamhet, examina skola börja den 15 Januari. Hvad betyg jag
kan få, har jag nu svårt att gissa, men förmodar dock, att jag
för afhandlingen bör kunna få litet mera än för förswaret; ehu¬
ru, då disputationen blott innehåller 1:a Sectionen och den i
hufvudtiteln framställa frågan ännu blott
antydningsvis blifvit beswarad, witsordet äfven i bästa fall
allärig kan bli högt. Med ventileringen har wisserligen ingen
bland mina vänner och bland de wederbörande hvilkas yttranden
jag hört, warit missnöjd, men sjelf har jag ännu alldrig varit
så illa belåten. Lyckligtwis har dock en eller annan, åtminstone,
bland de betygsgifwande hört mig disputera förut och med litet
bättre vore och styrka än denna gång. Genom flere natters fore¬
gående nattvak och ledsam heter med sättare och tryckare, som
genom sitt slarf och sin oefterrättlighet höllo på att sätta mig
ur stånd att till utsatt dag utdela disputationer, var jag så ut¬
mattad, nedstämd och förstörd, att jag war på wäg att inhibera

hela akten, i synnerhet då jag wisste att anspråken nu genom ett