OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 11

Johan Anders Linders brevväxling

meningen, så tackar jag Pappa hjertligen.

Just nu kl. 7 på aftonen kommer Biskopinnan frisk och sund
tillbaka från sin sommartur, och Frithiof följer mig nu att
välkomna henne. Wi ha hvar sin blomsterquast. Pappa kan nu så¬
ledes helsa Doctorinnan från henne, och från oss derjemte.

Lef väl, goda Pappa! Tusen helsningar till Mamma och Syskonen
från Pappas sonligt tillgifne

Theodor.