OCR Output

'n
-—

75

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala d. 7. Sept. 1852.
Goda Pappa!

Hjertligen tack fd6r de sista brefven! Fagnande war att skdorden
ändå ej slog så alldeles illa ut, som man kunde wänta. Ödet med
trädgården war emedlertid bra beklagligt. Jag glömmer alldrig
hvilka rara potäter der växte; slika har jag ännu alldrig smakt
här nere. Och de präktiga häckarna och bärbuskarna sedan!

I medlet af förleden vecka öfverraskades jag af att här träffa
Frans Gfm och Rob. Holm, som nu kommo från sin sommarfärd genom
det inre landet, sedan'de i Stockholm sammanträffat med Frithiof
Gfm på hans återresa hit.

Med Robert Holm, som reste i Onsdags , sände jag, jemte några smär¬
re skrifter, äfven Hälpers Medelpadsbeskrifning. För denna har
Pappa att tacka Marklin, som äfven bett mig helsa och fråga om
Pappa möjligen ännu kan ha quar en liten profil af hans ansigte,
hvilken lärer datera sig från skol-tiden i Pite. Han hade dock
föga hopp derom, hvarföre nu jag fick en vink om att vid till¬
fälle gottgöra den mer än sannolika förlusten.

Janne Fant är nu hemkommen från sin Strömstadssejour. Göran
och Fredrik ha äfven nyss varit inne i anledning af auctionen
på Hanöberg. För det öfversända lilla minnet af Mostrarna har
jag framfört Pappas tacksägelse, men tillika räknat ut, att Pap¬
pa helt wisst kan till gengärd förskaffa dem
ett ännu kärare minne. Ingendera af bröderna har nemligen något
portrait af sina föräldrar. Mins jag ej alltför illa, så har Pap¬
pa åtminstone Morbror Georg i profil; ja äfven Morbr. And. Mich¬
ael tycker jag mig ha sett. Finns blott ett enda exemplar, så
kan ju jag få copiera det?

Hos Janne hörde jag mig genast för om upplysningar om Consis¬
torii-arkivet, men fick till swar att detta i anseende till nyss
försiggången flyttning ännu låg oupställdt och oordnadt. Han tyck¬
tes ock twifla, att något der vore att finna. Kort derpå afreste
han. Nu vid hans hemkomst förnyade jag, med anledning af Pappas
sednare bref, mina förfrågningar. Då jag nu hörde, att beslut
var fattadt att mot skäligt arvode för arkivets ordnande anlita
någon lämplig
person, erbjöd jag mig sjelf och blef antagen. Jag grep genast
arbetet an och är nu sysselsatt dermed en timma eller par hvarje

eftermiddag. Bland massan af memorcaler och protocoller har jag